เว็บไซต์ อนาคามี เผยแพร่ พุทธวจน คำสอนของพระศาสดา คำสอนตถาคต รวมพระสูตรสำคัญ อนาคามี เว็บไซต์เผยแพร่คำสอนของพระพุทธเจ้า
 
ค้นหาคำที่ต้องการ          

 
  ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศีล เว้นขาดจาก จุลศีล มัชฌิมศีล มหาศีล 1025
 
 
ชาลิยสูตร
ตรัสกับ มัณฑิยปริพาชก และชาลิยปริพาชก ณ โฆสิตาราม เขตเมืองโกสัมพี 
ภิกษุสมบูรณ์ด้วยศีลอย่างนี้

จุลศีล
(26 เรื่อง)
มัชฌิมศีล (10 ประเภท 130 เรื่อง )
มหาศีล (รวม 151 ประเภท)
(รวม 307 เรื่อง)


พระสูตรเต็ม ชาลิยสูตร จุลศีล - มัชฌิมศีล - มหาศีล (P282)
   เรื่องสำคัญของพระพุทธเจ้า
   การบำเพ็ญบารมีในอดีตชาติ
   การประสูติ แสงสว่าง แผ่นดินไหว
   แสวงหาสัจจะ บำเพ็ญทุกรกิริยา
   ปัญจวัคคีย์หลีก สิ่งที่ตรัสรู้
   ตรัสรู้ แสดงเทศนาปัญจวัคคีย์
   ปลงสังขาร ปรินิพพาน
   ลำดับขั้นการปรินิพพาน
   เทวดาแสดงฤทธิ์ขณะถวายเพลิง
   แบ่งพระสรีระออกเป็น ๘ ส่วน
 
 


1
จุลศีล (26 ประเภท)
ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศีล เว้นขาดจาก

๑. การฆ่าสัตว์
๒. การลักทรัพย์
๓. เสพเมถุน
๔. พูดเท็จ
๕. พูดส่อเสียด
๖. พูดคำหยาบ
๗. พูดเพ้อเจ้อ
๘. พรากพืชคาม และภูตคาม
๙. ฉันหนเดียว
๑๐. การฟ้อนรำ ขับร้อง ประโคมดนตรี และดูการเล่น
๑๑. การทัดทรงประดับและตบแต่งร่างกาย ด้วยดอกไม้ของหอม
๑๒. การนั่งนอนบนที่นั่ง ที่นอนอันสูงใหญ่
๑๓. รับทองและเงิน
๑๔. รับธัญญาหารดิบ

๑๕. รับเนื้อดิบ
๑๖. รับสตรีและกุมาร
๑๗. รับทาสีและทาส
๑๘. รับแพะและแกะ
๑๙. รับไก่และสุกร
๒๐. รับช้าง โค ม้า และลา

๒๑. รับไร่นา และที่ดิน
๒๒. ประกอบทูตกรรม และการรับใช้.
๒๓. การซื้อการขาย.

๒๔. โกงด้วยตราชั่ง การโกงด้วยของปลอม
๒๕. รับสินบน การล่อลวงและการตลบตะแลง.
๒๖. การตัด การฆ่า การจองจำ การตีชิง การปล้น


2
มัชฌิมศีล
(10 ประเภท)
ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศีล เว้นขาดจาก

๑. ภิกษุเว้นขาดจากการพรากพืชคาม และภูตคาม คือ พืชเกิดแต่เหง้า พืชเกิดแต่ ลำต้น พืชเกิดแต่ผล พืชเกิดแต่ยอด พืชเกิดแต่เมล็ดเป็นที่ครบห้า

๒. ภิกษุเว้นขาดจากการบริโภคของที่ทำการสะสมไว้ คือ สะสมข้าว น้ำ ผ้า ยาน ที่นอน เครื่องประเทืองผิว ของหอม อามิส

๓. ภิกษุเว้นขาดจากการดูการเล่น คือ การฟ้อน ขับร้อง ปรบมือ เล่นหน้าศพ ชนช้าง ชนม้า กระบือ โค แพะ แกะ ไก่ รำกระบี่กระบอง มวยชก มวยปล้ำ การรบ การตรวจพล การจัดกระบวนทัพ

๔. ภิกษุเว้นขาดจากการขวนขวายเล่นการพนัน อันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท

๕. ภิกษุเว้นขาดจากการนั่งนอนบนที่นั่งที่นอนอันสูงใหญ่

๖. ภิกษุเว้นขาดจากการประกอบการประดับ ตบแต่งร่างกาย คือ อบตัว นวด ส่องกระจก แต้มตา ทัดดอกไม้ ประเทืองผิว ผัดหน้า ทาปาก ประดับข้อมือ สวมเกี้ยว ใช้ไม้เท้า ใช้กลักยา ใช้ดาบ ใช้ขรรค์ ใช้ร่ม  

๗. ภิกษุเว้นขาดจากติรัจฉานกถา(คำพูด) พูดเรื่องพระราชา เรื่องมหาอำมาตย์ เรื่องกองทัพ เรื่องภัย เรื่องรบ เรื่องข้าว เรื่องน้ำ เรื่องผ้า เรื่องที่นอน เรื่องดอกไม้ เรื่องของหอม เรื่องญาติ เรื่องยาน เรื่องนิคม เรื่องนคร เรื่องชนบท เรื่องสตรี เรื่องบุรุษ เรื่องคนกล้าหาญ เรื่องตรอก เรื่องท่าน้ำ เรื่องคนที่ล่วงลับไปแล้ว เรื่องเบ็ดเตล็ด เรื่องโลก เรื่องทะเล เรื่องความเจริญ และความเสื่อมด้วยประการนั้นๆ

๘. ภิกษุเว้นขาดจากการกล่าวถ้อยคำแก่งแย่งกัน เช่นว่า ท่านไม่รู้ทั่วถึงธรรมวินัยนี้ ข้าพเจ้ารู้ทั่วถึง ท่านจักรู้ทั่วถึงธรรมวินัยนี้ได้อย่างไร ท่านปฏิบัติผิดข้าพเจ้าปฏิบัติถูก ถ้อยคำของข้าพเจ้าเป็นประโยชน์ ของท่านไม่เป็นประโยชน์

๙. ภิกษุเว้นขาดจากการประกอบทูตกรรม และการรับใช้ คือ รับเป็นทูตของพระราชา ราชมหาอำมาตย์ กษัตริย์ พราหมณ์ คฤหบดี และกุมารว่าท่านจงไปในที่นี้ ท่านจงไป ในที่โน้น ท่านจงนำเอาสิ่งนี้ไป ท่านจงนำเอาสิ่งนี้ในที่โน้นมา

๑๐. ภิกษุเว้นขาดจากการพูดหลอกลวง และการพูดเลียบเคียง พูดหลอกลวง พูดหว่านล้อม พูดและเล็ม แสวงหาลาภด้วยลาภ


3
มหาศีล
(รวม 149 ประเภท)
ภิกษุเว้นขาดจากการเลี้ยงชีพโดยทางผิดด้วยติรัจฉาน

๑. คือ (30 ประเภท)
ทายอวัยวะ
ทายนิมิตร
ทายอุปบาต
ทำนายฝัน
ทำนายลักษณะ

ทำนายหนูกัดผ้า
ทำพิธีบูชาไฟ
ทำพิธีเบิกแว่นเวียนเทียน
ทำพิธีซัดแกลบบูชาไฟ
ทำพิธีซัดรำบูชาไฟ
ทำพิธีซัดข้าวสารบูชาไฟ
ทำพิธีเติมเนยบูชาไฟ
ทำพิธีเติมน้ำมันบูชาไฟ
ทำพิธีเสกเป่าบูชาไฟ

ทำพลีกรรมด้วยโลหิต
เป็นหมอดูอวัยวะ
ดูลักษณะที่บ้าน
ดูลักษณะที่นา
เป็นหมอปลุกเสก
เป็นหมอผี

เป็นหมอลงเลขยันต์คุ้มกันบ้านเรือน
เป็นหมองู
เป็นหมอยาพิษ
เป็นหมอแมลงป่อง
เป็นหมอรักษาแผลหนูกัด
เป็นหมอทายเสียงนก
เป็นหมอทายเสียงกา
เป็นหมอทายอายุ
เป็นหมอเสกกันลูกศร
เป็นหมอทายเสียงสัตว์
(รวม 30 ประเภท)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(มหาศีล)
๒. คือ (26 ประเภท)
ทายลักษณะแก้วมณี
ทายลักษณะไม้พลอง
ทายลักษณะผ้า
ทายลักษณะศาตรา
ทายลักษณะดาบ
ทายลักษณะศร
ทายลักษณะธนู
ทายลักษณะอาวุธ
ทายลักษณะสตรี
ทายลักษณะบุรุษ

ทายลักษณะกุมาร
ทายลักษณะกุมารี

ทายลักษณะทาส
ทายลักษณะช้าง
ทายลักษณะม้า
ทายลักษณะกระบือ
ทายลักษณะโคอุสภะ
ทายลักษณะโค
ทายลักษณะแพะ
ทายลักษณะแกะ

ทายลักษณะไก่
ทายลักษณะนกกระทา
ทายลักษณะเหี้ย
ทายลักษณะตุ่น
ทายลักษณะเต่า
ทายลักษณะมฤค
(รวม ๒๖ ประเภท)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(มหาศีล)

๓. คือ ดูฤกษ์ยาตราทัพว่า (12 ประเภท)
พระราชาจักยกออก
พระราชาจักไม่ยกออก
พระราชาภายในจักยกเข้าประชิด
พระราชาภายนอกจักถอย
พระราชาภายนอกจักยกเข้าประชิด
พระราชาภายในจักถอย
พระราชาภายในจักมีชัย
พระราชาภายนอกจักปราชัย
พระราชาภายนอกจักมีชัย
พระราชาภายในจักปราชัย
พระราชาองค์นี้จักมีชัย
พระราชาองค์นี้จักปราชัย เพราะเหตุนี้ๆ
(รวม ๑๒ประเภท)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(มหาศีล)
๔. คือ พยากรณ์ว่า
(29 ประเภท)
จักมีจันทรคราส
จักมีสุริยคราส
จักมีนักษัตรคราส
ดวงจันทร์ ดวงอาทิตย์ จักเดินถูกทาง
ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ จักเดินผิดทาง
ดาวนักษัตร จักเดินถูกทาง
ดาวนักษัตร จักเดินผิดทาง
จักมีอุกกาบาต
จักมีดาวหาง
จักมีแผ่นดินไหว
จักมีฟ้าร้อง

ดวงจันทร์ ดวงอาทิตย์และดาวนักษัตร จักขึ้น
ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์และดาวนักษัตร จักตก
ดวงจันทร์ ดวงอาทิตย์และดาวนักษัตร จักมัวหมอง
ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์และดาวนักษัตร จักกระจ่าง
จันทรคราส จักมีผลเป็นอย่างนี้
สุริยคราส จักมีผลเป็นอย่างนี้
นักษัตรคราส จักมีผลเป็นอย่างนี้

ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์เดินถูกทาง จักมีผลเป็นอย่างนี้
ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์เดินผิดทาง จักมีผลเป็นอย่างนี้
ดาวนักษัตรเดินถูกทาง จักมีผลเป็นอย่างนี้
ดาวนักษัตรเดินผิดทาง จักมีผลเป็นอย่างนี้

มีดาวหาง จักมีผลเป็นอย่างนี้
แผ่นดินไหว จักมีผลเป็นอย่างนี้
ฟ้าร้อง จักมีผลเป็นอย่างนี้

ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ และดาวนักษัตรขึ้น จักมีผลเป็นอย่างนี้
ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ และดาวนักษัตรตก จักมีผลเป็นอย่างนี้
ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ และดาวนักษัตรมัวหมอง จักมีผลเป็นอย่างนี้
ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ และดาวนักษัตรกระจ่าง จักมีผลเป็นอย่างนี้
(รวม ๒๙ ประเภท)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(มหาศีล)
๕. ภิกษุเว้นขาดจากการเลี้ยงชีพโดยทางผิดด้วยติรัจฉานวิชา
(10 ประเภท)
จักมีฝนดี
จักมีฝนแล้ง
จักมีภิกษาหาได้ง่าย
จักมีภิกษาหาได้ยาก
จักมีความเกษม
จักมีภัย
จักเกิดโรค
จักมีความสำราญหาโรคมิได้ หรือนับคะแนน
คำนวณนับประมวล
แต่งกาพย์ โลกายตศาสตร์
(รวม ๑๐ ประเภท)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(มหาศีล)
๖. ภิกษุเว้นขาดจากการเลี้ยงชีพโดยทางผิดด้วยติรัจฉานวิชา
(20 ประเภท)
ให้ฤกษ์อาวาหมงคล (แต่งงานแบบอินเดีย หญิงจะมาอยู่บ้านฝ่ายชาย)
ให้ฤกษ์วิวาหมงคล
ดูฤกษ์เรียงหมอน
ดูฤกษ์หย่าร้าง
ดูฤกษ์เก็บทรัพย์
ดูฤกษ์จ่ายทรัพย์
ดูโชคดี
ดูเคราะห์ร้าย

ให้ยาผดุงครรภ์

ร่ายมนต์ให้ลิ้นกระด้าง
ร่ายมนต์ให้คางแข็ง
ร่ายมนต์ให้มือสั่น
ร่ายมนต์ไม่ให้หูได้ยินเสียง
ร่ายมนต์พ่นไฟ

เป็นหมอทรงกระจก
เป็นหมอทรงหญิงสาว
เป็นหมอทรงเจ้า
บวงสรวงพระอาทิตย์
บวงสรวงท้าวมหาพรหม
ทำพิธีเชิญขวัญ

(รวม ๒๐ ประเภท)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(มหาศีล)
๗. ภิกษุเว้นขาดจากการเลี้ยงชีพโดยทางผิดด้วยติรัจฉานวิชา
(22 ประเภท)
ทำพิธีบนบาน
ทำพิธีแก้บน

ร่ายมนต์ขับผี
สอนมนต์ป้องกันบ้านเรือน
ทำกระเทยให้กลับเป็นชาย
ทำชายให้กลายเป็นกะเทย
ทำพิธีปลูกเรือน
ทำพิธีบวงสรวงพื้นที่
พ่นน้ำมนต์
รดน้ำมนต์

ทำพิธีบูชาไฟ
ปรุงยาสำรอก
ปรุงยาถ่ายโทษเบื้องบน
ปรุงยาถ่ายโทษเบื้องล่าง
ปรุงยาแก้ปวดศีรษะ
หุงน้ำมันหยอดหู
ปรุงยาตา
ปรุงยานัดถุ์
ปรุงยาทากัด
ปรุงยาทาสมาน
ป้ายยาตา
ทำการผ่าตัด รักษาเด็ก ใส่ยา ชะแผล
(รวม ๒๒ ประเภท)

 

 

 
พุทธวจน : อ่านคำสอนพระศาสดา อ่านแบบสบายตา โดยคัดลอกหนังสือทั้งเล่มมาจัดทำเป็นเว็บเพจ (คลิกอ่านพร้อมดาวน์โหลดไฟล์ pdf)
90 90 90 90  
 
พุทธประวัติ ขุมทรัพย์
อริยสัจ
ภาคต้น
อริยสัจ
ภาคปลาย
ปฏิจจ ปฐมธรรม ตถาคต อนาคามี อินทรีย์
สังวร
สัตว์
สัตตานัง
ทาน
สกทาคามี
ฆราวาส
ชั้นเลิศ
มรรควิธี
ที่ง่าย
 
   
อริยวินัย เดรัจฉานวิชา กรรม สมถะ
วิปัสสนา
โสดาบัน อานา
ปานสติ
จิต มโน
วิญญาณ
ก้าวย่าง
อย่างพุทธะ
ตามรอย
ธรรม
ภพ ภูมิ
พุทธวจน
สาธยาย
ธรรม
สังโยชน์