เว็บไซต์ อนาคามี เผยแพร่ พุทธวจน คำสอนของพระศาสดา คำสอนตถาคต รวมพระสูตรสำคัญ อนาคามี เว็บไซต์เผยแพร่คำสอนของพระพุทธเจ้า
 
ค้นหาคำที่ต้องการ          

 
  บุคคลที่ไม่ควรไหว้ ๑๐ จำพวก และ บุคคลที่ควรไหว้ ๓ จำพวก 1061
 
 


ภิกษุไม่ไหว้ (บุคคล10 จำพวก)
ไม่ไหว้ภิกษุผู้อุปสมบททีหลัง ไม่ไหว้ฆราวาส ไม่ไหว้ภิกษุที่ไม่ใช่ธรรมวาที (ไม่ได้แสดงธรรมตถาคต) ภิกษุต้องอาบัติ ผู้ทำอาบัติประจำ ภิกษุต้องโทษ(อยู่ปริวาส)


ภิกษุควรไหว้ (บุคคล 3จำพวก)
 -ไหว้ภิกษุบวชก่อน
  -ไหว้ภิกษุนานาสังวาสที่แก่กว่า(แก่อายุ) แต่แสดงธรรมวาที
  -ไหว้ตถาคต

   เรื่องสำคัญของพระพุทธเจ้า
   การบำเพ็ญบารมีในอดีตชาติ
   การประสูติ แสงสว่าง แผ่นดินไหว
   แสวงหาสัจจะ บำเพ็ญทุกรกิริยา
   ปัญจวัคคีย์หลีก สิ่งที่ตรัสรู้
   ตรัสรู้ แสดงเทศนาปัญจวัคคีย์
   ปลงสังขาร ปรินิพพาน
   ลำดับขั้นการปรินิพพาน
   เทวดาแสดงฤทธิ์ขณะถวายเพลิง
   แบ่งพระสรีระออกเป็น ๘ ส่วน
 


พระไตรปิฎก ฉบับหลวง (ภาษาไทย) เล่มที่ ๗ วินัยปิฎก จุลวรรค ภาค ๒ หน้าที่ ๗๕


บุคคลที่ภิกษุไม่ควรไหว้ ๑๐ จำพวก

         [๒๖๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคล ๑๐ จำพวกนี้ อันภิกษุไม่ควรไหว้คือ
๑. ภิกษุผู้อุปสมบทก่อนไม่ควรไหว้ภิกษุผู้อุปสมบทภายหลัง  
๒. ไม่ควรไหว้อนุปสัมบัน (ผู้ที่ไม่ใช่ภิกษุ เช่น ฆราวาส)
๓. ไม่ควรไหว้ภิกษุนานาสังวาสผู้แก่กว่าแต่ไม่ใช่ธรรมวาที (ไม่แสดงธรรมตถาคต)
๔. ไม่ควรไหว้มาตุคาม (เพศหญิง)  
๕. ไม่ควรไหว้บัณเฑาะก์ (กระเทย)
๖. ไม่ควรไหว้ภิกษุผู้อยู่ปริวาส (ชื่อกรรมที่ภิกษุต้องอาบัติ-ทำผิด)
๗. ไม่ควรไหว้ภิกษุผู้ควรชักเข้าหาอาบัติเดิม (ผู้อาบัติประจำๆ-ทำผิด )
๘. ไม่ควรไหว้ภิกษุผู้ควรมานัต  (อยู่ปริวาส-ทำผิด)
๙. ไม่ควรไหว้ภิกษุผู้ประพฤติมานัต  (อยู่ปริวาส-ทำผิด)
๑๐. ไม่ควรไหว้ภิกษุผู้ควรอัพภาน (อยู่ปริวาส-ทำผิด)

บุคคล ๑๐ จำพวกนี้แล อันภิกษุไม่ควรไหว้ ฯ

บุคคลที่ควรไหว้ ๓ จำพวก

         ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคล ๓ จำพวกนี้ ภิกษุควรไหว้ คือ
๑. ภิกษุผู้อุปสมบทภายหลัง ควรไหว้ภิกษุผู้อุปสมบทก่อน  
๒. ควรไหว้ภิกษุนานาสังวาสผู้แก่กว่า แต่เป็นธรรมวาที (แสดงธรรมตถาคต)
๓. ควรไหว้ ตถาคตผู้อรหันต์ตรัสรู้เองโดยชอบ ในโลกทั้งเทวโลก มารโลก พรหมโลก ในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์ เทวดาและมนุษย์

บุคคล ๓ จำพวกนี้แล ภิกษุควรไหว้ ฯ

 
พุทธวจน : อ่านคำสอนพระศาสดา อ่านแบบสบายตา โดยคัดลอกหนังสือทั้งเล่มมาจัดทำเป็นเว็บเพจ (คลิกอ่านพร้อมดาวน์โหลดไฟล์ pdf)
90 90 90 90  
 
พุทธประวัติ ขุมทรัพย์
อริยสัจ
ภาคต้น
อริยสัจ
ภาคปลาย
ปฏิจจ ปฐมธรรม ตถาคต อนาคามี อินทรีย์
สังวร
สัตว์
สัตตานัง
ทาน
สกทาคามี
ฆราวาส
ชั้นเลิศ
มรรควิธี
ที่ง่าย
 
   
อริยวินัย เดรัจฉานวิชา กรรม สมถะ
วิปัสสนา
โสดาบัน อานา
ปานสติ
จิต มโน
วิญญาณ
ก้าวย่าง
อย่างพุทธะ
ตามรอย
ธรรม
ภพ ภูมิ
พุทธวจน
สาธยาย
ธรรม
สังโยชน์