เว็บไซต์ อนาคามี เผยแพร่ พุทธวจน คำสอนของพระศาสดา คำสอนตถาคต รวมพระสูตรสำคัญ อนาคามี เว็บไซต์เผยแพร่คำสอนของพระพุทธเจ้า
 
ค้นหาคำที่ต้องการ          

  ปฏิปทา ๔ ประการ (นัยยะที่ ๑) 1227
 

(โดยย่อ)

1) ทุกขาปฏิปทา ทันธาภิญญา เป็นไฉน (ปฏิบัติลำบาก แต่รู้ได้ช้า)
บุคคล มีราคะกล้า ย่อมเสวยทุกข์โทมนัส อันเกิดแต่ ราคะเนืองๆ บ้าง
บุคคล มีโทสะกล้า ย่อมเสวยทุกข์โทมนัสอันเกิดแต่ โทสะเนืองๆ บ้าง
บุคคล โมหะกล้า ย่อมเสวยทุกข์โทมนัสอันเกิดแต่ โมหะเนืองๆ บ้าง
อินทรีย์ ๕ สัทธินทรีย์ ....ปัญญินทรีย์ ของเขาอ่อน
เขาย่อมสิ้นอาสวะได้ช้า เพราะอินทรีย์ ๕ เหล่านี้อ่อน
นี้เรียกว่า ทุกขาปฏิปทา ทันธาภิญญา

2) ทุกขาปฏิปทา ขิปปาภิญญา เป็นไฉน
(ปฏิบัติลำบาก แต่รู้ได้เร็ว)
ภิกษุฯ พิจารณาเห็นในกายว่าไม่งาม
มีความสำคัญในอาหารว่าเป็นของ ปฏิกูล
มีความสำคัญในโลกทั้งปวงว่าไม่น่ายินดี
พิจารณาเห็นในสังขารทั้งปวงว่า ไม่เที่ยง
อนึ่ง มรณสัญญาของเธอตั้งอยู่ดีแล้วในภายใน
เธออาศัยธรรมอันเป็นกำลัง ของพระเสขะ ๕ ประการคือ สัทธา หิริ โอตตัปปะ วิริยะ ปัญญา
อินทรีย์ ๕ ประการ คือ สัทธินทรีย์ ฯลฯ
ปัญญินทรีย์ ของเธออ่อน เธอสิ้นอาสวะช้า เพราะอินทรีย์ ๕ อ่อน
นี้เรียกว่า ทุกขาปฏิปทา ขิปปาภิญญา

3) สุขาปฏิปทา ทันธาภิญญาเป็นไฉน (ปฏิบัติสะดวก แต่รู้ได้ช้า)
บางคนไม่เป็นผู้มีราคะกล้า ย่อมไม่ได้เสวยทุกข์โทมนัส อันเกิดแต่ราคะ  
บางคนไม่เผ็นผู้มีโทสะกล้า ย่อมไม่ได้เสวยทุกข์ โทมนัส อันเกิดแต่โทสะ
บางคนไม่เป็นผู้มีโมหะกล้า ย่อมไม่ได้เสวย ทุกข์ โทมนัสอันเกิดแต่โมหะ
อินทรีย์ ๕ คือ สัทธินทรีย์ฯลฯ ปัญญินทรีย์ เขาปรากฏว่าอ่อน
เขาย่อมได้บรรลุคุณวิเศษเพื่อความสิ้นอาสวะช้า เพราะอินทรีย์ ๕ อ่อน
นี้เรียกว่าสุขาปฏิปทา ทันธาภิญญา

4) สุขาปฏิปทา ขิปปาภิญญา เป็นไฉน (ปฏิบัติสะดวก แต่รู้ได้เร็ว)
บุคคลบางคน เป็นผู้ไม่มีราคะกล้า ไม่ได้เสวยทุกข์โทมนัส อันเกิดแต่ราคะเนือง
บุคคลบางคน เป็นผู้ไม่มีโทสะกล้า ไม่ได้เสวยทุกข์โทมนัสอันเกิดแต่โทสะเนือง
บุคคลบางคน เป็นผู้ไม่มีโมหะกล้า ไม่ได้เสวยทุกข์โทมนัสอันเกิดแต่โมหะ
อินทรีย์ ๕ คือ สัทธินทรีย์ ฯลฯปัญญินทรีย์ ของเขา ปรากฏว่าแก่กล้า
เขาย่อมบรรลุคุณวิเศษเพื่อสิ้นอาสวะได้ฉับพลัน เพราะอินทรีย์ ๕ แก่กล้า
นี้เรียกว่าสุขาปฏิปทา ขิปปาภิญญาเรื่องสำคัญของพระพุทธเจ้า
การบำเพ็ญบารมีในอดีตชาติ
การประสูติ แสงสว่าง แผ่นดินไหว
แสวงหาสัจจะบำเพ็ญทุกรกิริยา
ปัญจวัคคีย์หลีก สิ่งที่ตรัสรู้
ตรัสรู้ แสดงเทศนาปัญจวัคคีย์
ปลงสังขาร ปรินิพพาน
ลำดับขั้นการปรินิพพาน
เทวดาแสดงฤทธิ์ขณะถวายเพลิง
แบ่งพระสรีระออกเป็น ๘ ส่วน

พระไตรปิฎก เล่มที่ ๒๑  พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๑๓ หน้าที่ ๑๔๗

ปฏิปทา ๔ ประการ (นัยยะที่ ๑)

             [๑๖๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปฏิปทา ๔ ประการนี้ ๔ ประการเป็นไฉนคือ
๑) ทุกขา
ปฏิปทาทันธาภิญญา ปฏิบัติลำบาก ทั้งรู้ได้ช้า
๒) ทุกขาปฏิปทาขิปปาภิญญ ปฏิบัติลำบาก แต่รู้ได้เร็ว
๓) สุขาปฏิปทาทันธาภิญญา ปฏิบัติสะดวก แต่รู้ได้ช้า
๔) สุขาปฏิปทาขิปปาภิญญ ปฏิบัติสะดวก ทั้งรู้ได้เร็ว
             ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปฏิปทา ๔ ประการนี้แล

             (๑) ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ทุกขาปฏิปทา ทันธาภิญญา เป็นไฉน บุคคลบางคนในโลกนี้ โดยปรกติเป็นคนมีราคะกล้า ย่อมได้เสวยทุกข์โทมนัส อันเกิด แต่ราคะเนืองๆ บ้าง โดยปรกติเป็นคนมีโทสะกล้า ย่อมได้เสวยทุกข์โทมนัส อันเกิดแต่ โทสะเนืองๆ บ้าง โดยปรกติเป็นคนมีโมหะกล้า ย่อมได้เสวยทุกข์โทมนัส อันเกิดแต่ โมหะเนืองๆ บ้าง อินทรีย์ ๕ ประการนี้ คือ สัทธินทรีย์ วิริยินทรีย์ สตินทรีย์ สมาธินทรีย์ ปัญญินทรีย์ ของเขาปรากฏว่าอ่อน เขาย่อมบรรลุคุณวิเศษเพื่อความ สิ้นอาสวะได้ช้า เพราะอินทรีย์ ๕ เหล่านี้อ่อน ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้เรียกว่า ทุกขาปฏิปทา ทันธาภิญญา

            (๒) ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ทุกขาปฏิปทา ขิปปาภิญญา เป็นไฉน บุคคลบางคนในโลกนี้ โดยปรกติเป็นผู้มีราคะกล้า ย่อมได้เสวยทุกข์โทมนัสอันเกิดแต่ ราคะเนืองๆ บ้าง โดยปรกติเป็นผู้มีโทสะกล้า ย่อมได้เสวยทุกข์โทมนัสอันเกิดแต่ โทสะเนืองๆ บ้าง โดยปรกติเป็นผู้มีโมหะกล้า ย่อมได้เสวยทุกข์โทมนัสอันเกิดแต่ โมหะ เนืองๆ บ้าง อินทรีย์ ๕ ประการนี้ คือ สัทธินทรีย์ ฯลฯ ปัญญินทรีย์ของเขา ปรากฏว่าแก่กล้า เขาย่อมบรรลุคุณวิเศษเพื่อความสิ้นอาสวะเร็วพลันเพราะอินทรีย์ ๕ ประการนี้แก่กล้า ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้เรียกว่า ทุกขาปฏิปทาขิปปาภิญญา

            (๓) ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็สุขาปฏิปทาทันธาภิญญาเป็นไฉน บุคคลบางคนในโลกนี้ โดยปรกติไม่เป็นคนมีราคะกล้า ย่อมไม่ได้เสวยทุกข์โทมนัส อันเกิดแต่ราคะเนืองๆ บ้าง โดยปรกติไม่เป็นผู้มีโทสะกล้า ย่อมไม่ได้เสวยทุกข์ โทมนัส อันเกิดแต่โทสะเนืองๆ บ้าง โดยปรกติไม่เป็นผู้มีโมหะกล้า ย่อมไม่ได้เสวย ทุกข์ โทมนัสอันเกิดแต่โมหะเนืองๆ บ้าง อินทรีย์ ๕ ประการนี้ คือ สัทธินทรีย์ฯลฯ ปัญญินทรีย์ ของเขาปรากฏว่าอ่อน เขาย่อมได้บรรลุคุณวิเศษเพื่อความสิ้นอาสวะช้า เพราะอินทรีย์ ๕ ประการนี้อ่อน ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้เรียกว่าสุขาปฏิปทาทันธา ภิญญา

           (๔) ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็สุขาปฏิปทา ขิปปาภิญญา เป็นไฉน บุคคลบางคนในโลกนี้ โดยปรกติไม่เป็นผู้มีราคะกล้า ไม่ได้เสวยทุกข์โทมนัสอันเกิด แต่ราคะเนืองๆ บ้าง โดยปรกติเป็นผู้ไม่มีโทสะกล้า ไม่ได้เสวยทุกข์โทมนัสอันเกิดแต่
โทสะเนืองๆ บ้าง โดยปรกติเป็นผู้ไม่มีโมหะกล้า ไม่ได้เสวยทุกข์โทมนัสอันเกิดแต่ โมหะเนืองๆ บ้าง อินทรีย์ ๕ ประการนี้ คือ สัทธินทรีย์ ฯลฯปัญญินทรีย์ ของเขา ปรากฏว่าแก่กล้า เขาย่อมบรรลุคุณวิเศษเพื่อความสิ้นอาสวะได้ฉับพลัน เพราะอินทรีย์ ๕ ประการนี้แก่กล้า ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้เรียกว่าสุขาปฏิปทาขิปปาภิญญา

             ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปฏิปทา ๔ ประการนี้แล ฯพุทธวจน : อ่านคำสอนพระศาสดา อ่านแบบสบายตา โดยคัดลอกหนังสือทั้งเล่มมาจัดทำเป็นเว็บเพจ (คลิกอ่านพร้อมดาวน์โหลดไฟล์ pdf)
90 90 90 90
พุทธประวัติ ขุมทรัพย
อริยสัจ
ภาคต้น
อริยสัจ
ภาคปลาย
ปฏิจจ ปฐมธรรม ตถาคต อนาคามี อินทรีย์
สังวร
สัตว์
สัตตานัง
ทาน
สกทาคามี
ฆราวาส
ชั้นเลิศ
มรรควิธี
ที่ง่าย
อริยวินัย เดรัจฉานวิชา กรรม สมถะ
วิปัสสนา
โสดาบัน นา
ปานสติ
จิต มโน
วิญญาณ
ก้าวย่าง
อย่างพุทธะ
ตามรอย
ธรรม
ภพ ภูมิ
พุทธวจน
สาธยาย
ธรรม
สังโยชน์