เว็บไซต์ อนาคามี เผยแพร่คำพระศาสดา เผยแพร่คำสอนตถาคต เว็บไซต์เผยแพร่พระสุตรคำสอนของพระพุทธเจ้า คลิปคำสอน คลิปสาธยายธรรม
 
ค้นหาคำที่ต้องการ          

 
  พระพุทธเจ้าเว้นขาดจากการทำเดรัจฉานวิชา (ประมาณ 151 เรื่อง) 173  
 

พระสูตรอื่น ชาลิยสูตร : ภิกษุ เว้นขาดจาก จุลศีล มัชฌิมศีล มหาศีล (185 เรื่อง)


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(พรหมชาลสูตร เรื่องสุปปิยปริพาชกกับพรหมทัตตมานพ)
พระสุตตันตปิฏก เล่ม ๑ ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค


พระพุทธเจ้าเว้นขาดจากการทำเดรัจฉานวิชา

ภิกษุทั้งหลาย ! อีกอย่างหนึ่ง เมื่อสมณะหรือ พราหมณ์บางพวกฉันโภชนะที่เขาให้ ด้วยศรัทธาแล้ว ท่านเหล่านั้นยังเลี้ยงชีวิตโดยมิจฉาชีพด้วย เดรัจฉานวิชาเห็น ปานนี้ คือ
ทำนายอวัยวะ.. ทำนายตำหนิ.. ทำนายลางดีลางร้าย.. ทำนายฝัน.. ทำนายลักษณะ.. ทำนายหนูกัดผ้า.. ทำพิธีบูชาไฟ.. ทำพิธีเบิกแว่นเวียนเทียน ..ทำพิธีซัดแกลบบูชาไฟ.. ทำพิธีซัดรำบูชาไฟ.. ทำพิธีซัดข้าวสารบูชาไฟ ..ทำพิธีเติมเนยบูชาไฟ.. ทำพิธีเติมน้ำมันบูชาไฟ.. ทำพิธีเสกเป่าบูชาไฟ ..ทำพลีกรรมด้วยโลหิต.. เป็นหมอดูอวัยวะ.. ดูลักษณะที่บ้าน.. ดูลักษณะที่นา ..เป็นหมอปลุกเสก.. เป็นหมอผี.. เป็นหมอลงเลขยันต์คุ้มกันบ้านเรือน.. เป็นหมองู.. เป็นหมอยาพิษ.. เป็นหมอแมลงป่อง.. เป็นหมอรักษาแผลหนูกัด.. เป็นหมอทายเสียงนก.. เป็นหมอทายเสียงกา.. เป็นหมอทายอายุ.. เป็นหมอเสก กันลูกศร.. เป็นหมอทายเสียงสัตว์. (หมวดนี้30เรื่อง)

ส่วนสมณโคดม เว้นขาดจากการเลี้ยงชีวิตโดย มิจฉาชีพด้วยเดรัจฉานวิชา เห็นปานนี้เสียแล้ว เมื่อปุถุชน จะกล่าวสรรเสริญตถาคต พึงกล่าวสรรเสริญอย่างนี้.

อีกอย่างหนึ่ง เมื่อสมณะหรือพราหมณ์บางพวก ฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้ว ท่านเหล่านั้นยังเลี้ยงชีวิตโดยมิจฉาชีพด้วยเดรัจฉานวิชาเห็นปานนี้ คือ ทายลักษณะ แก้วมณี.. ทายลักษณะผ้า.. ทายลักษณะไม้พลอง.. ทายลักษณะศัสตรา ..ทายลักษณะดาบ.. ทายลักษณะศร.. ทายลักษณะธนู.. ทายลักษณะอาวุธ ..ทายลักษณะสตรี.. ทายลักษณะบุรุษ.. ทายลักษณะกุมาร.. ทายลักษณะกุมารี ..ทายลักษณะทาส.. ทายลักษณะทาสี.. ทายลักษณะช้าง.. ทายลักษณะม้า ..ทายลักษณะกระบือ.. ทายลักษณะโคอุสภะ.. ทายลักษณะโค.. ทายลักษณะแพะ ..ทายลักษณะแกะ ทายลักษณะไก่.. ทายลักษณะนกกระทา.. ทายลักษณะเหี้ย ..ทายลักษณะตุ่น.. ทายลักษณะเต่า.. ทายลักษณะมฤค. (หมวดนี้27เรื่อง)

ส่วนสมณโคดม เว้นขาดจากการเลี้ยงชีวิตโดย มิจฉาชีพด้วยเดรัจฉานวิชา เห็นปานนี้เสียแล้ว เมื่อปุถุชน จะกล่าวสรรเสริญตถาคต พึงกล่าวสรรเสริญอย่างนี้.

อีกอย่างหนึ่ง เมื่อสมณะหรือพราหมณ์บางพวก ฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้ว ท่านเหล่านั้นยังเลี้ยงชีวิตโดยมิจฉาชีพด้วยเดรัจฉานวิชาเห็นปานนี้ คือ ดูฤกษ์ยา ตราทัพว่าพระราชาจักยกออก.. พระราชาจักไม่ยกออก.. พระราชาภายในจักยกเข้า ประชิด.. พระราชาภายนอกจักถอย.. พระราชาภายนอกจักยกเข้าประชิด ..พระราชาภายในจักถอย.. พระราชาภายในจักมีชัย.. พระราชาภายนอกจักปราชัย ..พระราชาภายนอกจักมีชัย พระราชาภายในจักปราชัย.. พระราชาพระองค์นี้จักมีชัย ..พระราชาพระองค์นี้จักปราชัย เพราะเหตุนี้ๆ. (หมวดนี้12 เรื่อง)

ส่วนสมณโคดมเว้นขาดจากการเลี้ยงชีวิตโดยมิจฉาชีพ ด้วยเดรัจฉานวิชา เห็นปานนี้เสียแล้ว เมื่อปุถุชนจะกล่าวสรรเสริญตถาคต พึงกล่าวสรรเสริญอย่างนี้.

อีกอย่างหนึ่ง เมื่อสมณะหรือพราหมณ์บางพวก ฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้ว ท่านเหล่านั้นยังเลี้ยงชีวิตโดยมิจฉาชีพด้วยเดรัจฉานวิชา เห็นปานนี้ คือ ทำนายว่า จักมีจันทรคราส.. จักมีสุริยคราส.. จักมีนักษัตรคราส.. ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์จัก โคจรถูกทาง..ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์จักโคจรผิดทาง.. ดาวนักษัตรจักโคจรถูกทาง.. ดาวนักษัตรจักโคจรผิดทาง.. จักมีอุกกาบาต.. จักมีดาวหาง.. จักมีแผ่นดินไหว ..จักมีฟ้าร้อง.. ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์และดาวนักษัตร จักขึ้น จักตก จักมัวหมอง จักกระจ่าง...จันทรคราสจักมีผลเป็นอย่างนี้.. สุริยคราสจักมีผลเป็นอย่างนี้ ..นักษัตรคราสจักมีผลเป็นอย่างนี้.. ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์โคจรถูกทาง จักมีผลเป็นอย่างนี้.. ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์โคจรผิดทางจักมีผลเป็นอย่างนี้ ..ดาวนักษัตรโคจรถูกทางจักมีผลเป็นอย่างนี้.. ดาวนักษัตรโคจรผิดทางจัก มีผลเป็นอย่างนี้.. มีอุกกาบาตจักมีผลเป็นอย่างนี้.. มีดาวหางจักมีผลเป็นอย่างนี้ ..แผ่นดินไหวจักมีผลเป็นอย่างนี้.. ฟ้าร้องจักมีผลเป็นอย่างนี้.. วงจันทร์ดวงอาทิตย์และ ดาวนักษัตร ขึ้น ตก มัวหมอง กระจ่าง จักมีผลเป็นอย่างนี้.(หมวดนี้23 เรื่อง)

ส่วนสมณโคดม เว้นขาดจากการเลี้ยงชีวิตโดยมิจฉาชีพ ด้วยเดรัจฉานวิชา เห็นปานนี้ เสียแล้ว เมื่อปุถุชนจะกล่าวสรรเสริญตถาคต พึงกล่าวสรรเสริญอย่างนี้.

อีกอย่างหนึ่ง เมื่อสมณะหรือพราหมณ์บางพวก ฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้ว ท่านเหล่านั้นยังเลี้ยงชีวิต โดยมิจฉาชีพด้วยเดรัจฉานวิชา เห็นปานนี้ คือ.. ทำนายว่า จักมีฝนดี.. จักมีฝนแล้ง.. จักมีอาหารหาได้ง่าย..จักมีอาหารหาได้ยาก ..จักมีความเกษม.. จักมีภัย.. จักเกิดโรค.. จักมีความสำราญหาโรคมิได้ หรือคำนวณฤกษ์ยาม.. คำนวณดวงชะตา จับยาม แต่งกาพย์ โลกายตศาสตร์.(หมวดนี้ 9 เรื่อง)

ส่วนสมณโคดม เว้นขาดจากการเลี้ยงชีวิตโดย มิจฉาชีพด้วยเดรัจฉานวิชา เห็นปานนี้เสียแล้ว เมื่อปุถุชน จะกล่าวสรรเสริญตถาคต พึงกล่าวสรรเสริญอย่างนี้.

อีกอย่างหนึ่ง เมื่อสมณะหรือพราหมณ์บางพวก ฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้ว ท่านเหล่านั้นยังเลี้ยงชีวิตโดย มิจฉาชีพด้วยเดรัจฉานวิชา เห็นปานนี้ คือ.. ให้ฤกษ์ อาวาหมงคล.. ให้ฤกษ์วิวาหมงคล.. ดูฤกษ์เรียงหมอน.. ดูฤกษ์หย่าร้าง.. ดูฤกษ์เก็บทรัพย์.. ดูฤกษ์จ่ายทรัพย์.. ดูโชคดี.. ดูเคราะห์ร้าย.. ให้ยาผดุงครรภ์ ..ร่ายมนต์ให้ลิ้นกระด้าง.. ร่ายมนต์ให้คางแข็ง.. ร่ายมนต์ให้มือสั่น.. ร่ายมนต์ไม่ให้หูได้ยินเสียง.. เป็นหมอทรงกระจก.. เป็นหมอทรงหญิงสาว.. เป็นหมอทรงเจ้า.. บวงสรวงพระอาทิตย์.. บวงสรวงท้าวมหาพรหม.. ร่ายมนต์พ่นไฟ ..ทำพิธีเชิญขวัญ..(หมวดนี้ 20เรื่อง)

ส่วนสมณโคดม เว้นขาดจากการเลี้ยงชีวิตโดย มิจฉาชีพด้วยเดรัจฉาน วิชาเห็นปานนี้ เสียแล้ว เมื่อปุถุชนจะกล่าวสรรเสริญตถาคต พึงกล่าวสรรเสริญอย่างนี้.

อีกอย่างหนึ่ง เมื่อสมณะหรือพราหมณ์บางพวก ฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้ว ท่านเหล่านั้นยังเลี้ยงชีวิต โดยมิจฉาชีพด้วยเดรัจฉานวิชาเห็นปานนี้ คือ.. ทำพิธีบน บาน.. ทำพิธีแก้บนร่ายมนต์ขับผี.. สอนมนต์ป้องกันบ้านเรือน.. ทำกะเทยให้กลับเป็ นชาย.. ทำชายให้กลายเป็นกะเทย.. ทำพิธีปลูกเรือน.. ทำพิธีบวงสรวงพื้นที่ ..พ่นน้ำมนต์รดน้ำมนต์.. ทำพิธีบูชาไฟ.. ปรุงยาสำรอก.. ปรุงยาถ่าย ..ปรุงยาแก้ลมตีขึ้นเบื้องบน.. ปรุงยาแก้ลมตีลงเบื้องล่าง.. ปรุงยาแก้ปวดศีรษะ ..หุงน้ำมันหยอดหู.. ปรุงยาตา.. ปรุงยานัตถุ์.. ปรุงยาทาให้กัด.. ปรุงยาทาให้สมาน ป้ายยาตา.. ทำการผ่าตัด.. รักษาเด็กใส่ยาชะแผล..(หมวดนี้ 21เรื่อง)

ส่วนสมณโคดม เว้นขาดจากการเลี้ยงชีวิตโดยมิจฉาชีพ ด้วยเดรัจฉานวิชา เห็นปานนี้ เสียแล้ว เมื่อปุถุชน จะกล่าวสรรเสริญตถาคต พึงกล่าวสรรเสริญอย่างนี้.

ภิกษุทั้งหลาย ! ข้อที่ปุถุชนกล่าวสรรเสริญตถาคต จะพึงกล่าวด้วยประการใด ซึ่งมีประมาณน้อย ยังต่ำนัก

เป็นเพียงศีลนั้นเท่านี้แล.

(ประมาณ 151 เรื่อง)