เว็บไซต์ อนาคามี เผยแพร่คำพระศาสดา เผยแพร่คำสอนตถาคต เว็บไซต์เผยแพร่พระสุตรคำสอนของพระพุทธเจ้า คลิปคำสอน คลิปสาธยายธรรม
 
ค้นหาคำที่ต้องการ          

 
  เหตุปัจจัยที่ทำให้ปรากฏการไหวแห่งแผ่นดินอันใหญ่หลวง 161  
 

(กล่าวโดยสรุป)
เหตุปัจจัย 8 ประการ ที่ทำให้ปรากฏแผ่นดินไหวอันใหญ่หลวง
1. เกิดจากธาตุไม่สมดุล หรือ ชนกัน
2. ผู้มีฤทธิ์บันดาล

3. พระพุทธเจ้าลงจากสวรรค์ชั้นดุสิตมาสู่ครรภ์พระมารดา
4. พระพุทธเจ้าประสูติ
5. พระพุทธเจ้าตรัสรู้
6. พระพุทธเจ้าแสดงธรรมจักร
7. พระพุทธเจ้าปลงอายุสังขาร
8. พระพุทธเจ้าปรินิพพาน


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ดูก่อนอานนท์ !
เหตุปัจจัยที่ทำให้ปรากฏการไหว
แห่งแผ่นดินอันใหญ่หลวง มีอยู่แปดประการ


๘ ประการเป็นอย่างไรเล่า ?

ดูก่อนอานนท์ !
แผ่นดินใหญ่ตั้งอยู่บนน้ำ น้ำตั้งอยู่บนลม ลมตั้งอยู่บนอากาศ
สมัยนั้นลมพายุพัดจัด ลมพายุพัดให้น้ำไหว น้ำไหวแล้วทำให้แผ่นดินไหว
(1)
อานนท์ ! นี้เป็นเหตุปัจจัยคำรบหนึ่งแห่งการปรากฏการไหวของแผ่นดินอันใหญ่หลวง

ดูก่อนอานนท์ !
สมณะหรือพราหมณ์ผู้มีฤทธิ์บรรลุความชำนาญทางจิต หรือเทวดาผู้มีฤทธิ์มาก มีอานุภาพมาก เจริญปฐวีสัญญานิดหน่อย เจริญอาโปสัญญาหาประมาณมิได้
เมื่อนั้น แผ่นดินย่อมหวั่นไหว ย่อมสั่นสะเทือน ย่อมสั่นสะท้าน
(2)
อานนท์ ! นี้เป็นเหตุปัจจัยคำรบสองแห่งการปรากฏการไหวของแผ่นดินอันใหญ่หลวง

ดูก่อนอานนท์ !
เมื่อใด โพธิสัตว์จุติจากหมู่เทพชั้นดุสิต มีสติสัมปชัญญะ ก้าวลงสู่ครรภ์แห่งมารดา (3)
เมื่อนั้น แผ่นดินย่อมหวั่นไหว ย่อมสั่นสะเทือน ย่อมสั่นสะท้าน
อานนท์ ! นี้เป็นเหตุปัจจัยคำรบสามแห่งการปรากฏการไหวของแผ่นดินอันใหญ่หลวง

ดูก่อนอานนท์ !
เมื่อใด โพธิสัตว์ มีสติสัมปชัญญะ ออกจากท้องแห่งมารดา (4)
เมื่อนั้น แผ่นดินย่อมหวั่นไหว ย่อมสั่นสะเทือน ย่อมสั่นสะท้าน
อานนท์ ! นี้เป็นเหตุปัจจัยคำรบสี่แห่งการปรากฏการไหวแห่งแผ่นดินอันใหญ่หลวง

ดูก่อนอานนท์ !
เมื่อใด ตถาคตได้ตรัสรู้พร้อมเฉพาะซึ่ง อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ (5)
เมื่อนั้น แผ่นดินย่อมหวั่นไหว ย่อมสั่นสะเทือน ย่อมสั่นสะท้าน
อานนท์ ! นี้เป็นเหตุปัจจัยคำรบห้า แห่งการปรากฏการไหวของแผ่นดินอันใหญ่หลวง

ดูก่อนอานนท์ !
เมื่อใด ตถาคตย่อมยังธรรมจักร อันไม่มีจักรอื่นยิ่งกว่าให้เป็นไป (6)
เมื่อนั้น แผ่นดินย่อมหวั่นไหว ย่อมสั่นสะเทือน ย่อมสั่นสะท้าน
อานนท์ ! นี้แล เป็นเหตุปัจจัยคำรบหก แห่งการปรากฏการไหวของแผ่นดินอันใหญ่หลวง

ดูก่อนอานนท์ !
เมื่อใด ตถาคต มีสติสัมปชัญญะ ปลงอายุสังขาร (7)
เมื่อนั้น แผ่นดินย่อมหวั่นไหว ย่อมสั่นสะเทือน ย่อมสั่นสะท้าน
อานนท์ ! นี้เป็นเหตุปัจจัยคำรบเจ็ดแห่งการปรากฏการไหวของแผ่นดินอันใหญ่หลวง

ดูก่อนอานนท์ !
เมื่อใด ตถาคตปรินิพพาน (8) ด้วยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุ
เมื่อนั้น แผ่นดินย่อมหวั่นไหว ย่อมสั่นสะเทือน ย่อมสั่นสะท้าน
อานนท์ ! นี้เป็นเหตุปัจจัยคำรบแปดแห่งการปรากฏการไหวของแผ่นดินอันใหญ่หลวง