เว็บไซต์ อนาคามี เผยแพร่คำพระศาสดา เผยแพร่คำสอนตถาคต เว็บไซต์เผยแพร่พระสุตรคำสอนของพระพุทธเจ้า คลิปคำสอน คลิปสาธยายธรรม
ค้นหาความหมายศัพท์ในพุทธวจน
ค้นหาคำที่ต้องการในเว็บนี้          

 
 
คำชี้แจง
คลิปสาธยายธรรม ในเว็บนี้ ลิ้งค์มาจากยูทูป ที่มีศิษยานุศิษย์ผู้เสื่อมในพุทธวจนจากวัดนาป่าพงหลายคน ได้อัพขึ้นยูทูปมาเป็นเวลาหลายปี
จนทำให้เกิดเครือข่ายพุทธวจน(คำสอนจากพระโอษฐ์) มากยิ่งขึ้น แต่ภายหลังทราบว่า ทางคณะทำงานของวัดได้ให้ยูทูปลบคลิปทั้งหมด โดยอ้างว่า
คลิปเหล่านั้น ได้ละเมิดลิขสิทธิ์ของทางวัด ดังนั้นคลิปต่างๆในเว็บ
อนาคามี ที่มีการแยกหมวดธรรมไว้ในหน้าเพจ คลิปวีดีโอ จึงไม่สามารถเปิดดูได้

สิ่งสิ่งหนึ่ง

อิทัปปัจจยตา ปฏิจจสมุปบาท

ถอนอุปาทาน ความยึดมั่น

ภพคืออะไร ภพใหม่อันน่ากลัว

จิต-มโน-วิญญาณ

ขันธ์5 การทำงานของขันธ์5

สภาวะของนิพพาน

กรรม - เกิดมาก็เพราะกรรม

คุณธรรมโสดาบัน
  อานาปานสติสูตร   แม่เรือนชื่อเวเทหิกา
  สัลเลขธรรม (เครื่องขูดเกลา)   กายนี้ เป็น “กรรมเก่า”
  ฤกษ์ดี ยามดี ในแบบพุทธวจน   ม้าอาชาไนย 4 ประเภท
  สมณะมีในธรรมวินัยนี้เท่านั้น   สักแต่ว่า... (นัยที่ ๑) (นัยที่ ๒)
  10 พระสูตรที่สำคัญของพระศาสดา   การทำงานของจิต ความคิด อารมณ
  บทสวดปฏิจจสมุปบาท และ กฏอิทัปปัจยตา   อริยสัจ4 (ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค)โดยละเอียด
  ความเป็นโสดาบัน ประเสริฐกว่าเป็นพระเจ้าจักรพรรดิ์   ทรงเปล่งเสียงคราวเดียว ได้ยินไปตลอดทุกโลกธาต
  สูญญตา เป็นสภาพที่ "เกิด" ไม่ปรากฏ "เสื่อม" ไม่ปรากฏ   ภิกษุที่ทำให้มหาชนหมดสุข ภิกษุที่ทำความฉิบหายแก่มหาชน
      < More >               
 
    พุทธวจน : คำสอนพระศาสดาล้วนๆ คัดลอกจากหนังสือทั้งเล่มมาจัดทำเป็นเว็บเพจ ดูแล้วสบายตา
ประวัติพระพุทธเจ้า
ก่อนตรัสรู้ - นิพพาน

พุทธภาษิต
ให้ไว้แก่สาวก
อริยสัจจากพระโอษฐ์
ภาคต้น
อริยสัจจากพระโอษฐ์
ภาคปลาย
เดรัจฉานวิชา
คืออะไร
กรรม
 
คลิปเสียงอ่านพระสูตร ฟังสด - โหลดฟรี ได้ 24 ชั่วโมง แผ่นพับจากวัดนาป่าพง.. แจกฟรี รวมเรื่องภพภูมิ สะเก็ดไฟอนาคามี
    
                            
 
 ให้ญาติฟังธรรมพระศาสดาก่อนทำกาละ(ก่อนตาย)จะละสังโยชน์ 5 ได้ ผิวพรรณผ่องใส , ผู้ป่วยเป็นมะเร็งฟังพระสูตรอานา- อาการดีขึ้นตามสมควรแก่ฐานะ
     
 
 
Contactus ติดต่อกับเรา
anakame2561@gmail.com