เว็บไซต์ อนาคามี เผยแพร่คำพระศาสดา เผยแพร่คำสอนตถาคต เว็บไซต์เผยแพร่พระสุตรคำสอนของพระพุทธเจ้า คลิปคำสอน คลิปสาธยายธรรม
 
 
  จุนทะ ! สัลเลขธรรม (ความขูดเกลา) ๓๕ ประการ 137  
 
 


จุนทะ ! สัลเลขธรรม (ความขูดเกลา)


เมื่อผู้อื่นเป็นผู้เบียดเบียน เราจักเป็นผู้ไม่เบียดเบียน (ศ๊ล๕-มรรค๘)

เมื่อผู้อื่นเป็นผู้ตระหนี่ เราจักเป็นผู้ไม่ตระหนี่

เมื่อผู้อื่นกระทำปาณาติบาต เราจักเว้นขาดจากปาณาติบาต (ศ๊ล๕-มรรค๘)

เมื่อผู้อื่นเป็นผู้โอ้อวด เราจักเป็นผู้ไม่โอ้อวด

เมื่อผู้อื่นกระทำอทินนาทาน
(ลักทรัพย์) เราจักเว้นขาดจากอทินนาทาน (ศ๊ล๕-มรรค๘)

เมื่อผู้อื่นเป็นผู้มีมารยา เราจักเป็นผู้ไม่มีมารยา

เมื่อผู้อื่นพูดเท็จ ส่อเสียด คำหยาบ เพ้อเจ้อ เราจักเว้นขาดจากการพูดเท็จ ส่อเสียด คำหยาบ เพ้อเจ้อ (มรรค๘)

เมื่อผู้อื่นเป็นผู้กระด้าง เราจักเป็นผู้ไม่กระด้าง

เมื่อผู้อื่นเป็นดูหมิ่นท่าน เราจักเป็นผู้ไม่ดูหมิ่นท่าน

เมื่อผู้อื่นมากด้วยอภิชฌา เราจักเป็นผู้ไม่มากด้วยอภิชฌา

เมื่อผู้อื่นเป็นผู้ว่ายาก เราจักเป็นผู้ว่าง่าย

เมื่อผู้อื่นเป็นผู้มีมิตรชั่ว เราจักเป็นผู้มีมิตรดี

เมื่อผู้อื่นมีจิตพยาบาท เราจักเป็นผู้ไม่มีจิตพยาบาท

เมื่อผู้อื่นเป็นผู้ประมาท เราจักเป็นผู้ไม่ประมาท

เมื่อผู้อื่นเป็นผู้ฟุ้งซ่าน เราจักเป็นผู้ไม่ฟุ้งซ่าน

เมื่อผู้อื่นเป็นผู้ไม่มีหิริและโอตตัปปะ เราจักเป็นผู้มีหิริและโอตตัปปะ

เมื่อผู้อื่นเป็นผู้มักโกรธ ผูกโกรธ เราจักเป็นผู้ไม่มักโกรธ ผูกโกรธ

เมื่อผู้อื่นเป็นผู้มีสุตะน้อย เราจักเป็นผู้มีสุตะมาก

เมื่อผู้อื่นเป็นผู้ลบหลู่คุณ เราจักเป็นผู้ไม่ลบหลู่คุณ

เมื่อผู้อื่นเป็นผู้ขี้เกียจ เราจักเป็นผู้ปรารภความเพียร

เมื่อผู้อื่นเป็นผู้แข่งดี เราจักเป็นผู้ไม่แข่งดี

เมื่อผู้อื่นเป็นผู้ริษยา เราจักเป็นผู้ไม่ริษยา