เว็บไซต์ อนาคามี เผยแพร่ พุทธวจน คำสอนของพระศาสดา คำสอนตถาคต รวมพระสูตรสำคัญ อนาคามี เว็บไซต์เผยแพร่คำสอนของพระพุทธเจ้า
 
ค้นหาคำที่ต้องการ          

  จูฬนิกาสูตร ว่าด้วยโลกธาตุขนาดเล็ก 1241
 

(โดยย่อ)

โลกธาตุ
๑) สหัสสีจูฬนิกา โลกธาตุ (โลกธาตุขนาดเล็ก)
๒) ทวิสหัสสีมัชฌิมิกา โลกธาตุ (ขนาดกลาง)
๓) ติสหัสสีมหาสหัสสี โลกธาตุ (ขนาดใหญ่)

โลกธาตุ มี 3 ขนาด
1.สหัสสีโลกธาตุขนาดเล็ก
2.สหัสสีโลกธาตุขนาดกลาง เท่ากับโลก ๑,๐๐๐ คูณด้วยโลกธาตุขนาดเล็ก
3.สหัสสีโลกธาตุขนาดใหญ่ เท่ากับโลก ๑,๐๐๐ คูณด้วยโลกธาตุขนาดกลาง


อานนท์ พระตถาคตในโลกนี้ พึงแผ่รัศมี ไปทั่วสหัสสีโลกธาตุขนาดใหญ่ได้ เมื่อใด หมู่สัตว์ พึงจำแสงสว่างนั้นได้ เมื่อนั้น พระตถาคตพึงเปล่งพระสุรเสียง ให้สัตว์เหล่านั้นได้ยิน


P151 โลกธาตุ จูฬนีสูตร (โลกธาตุอย่างเล็ก - กลาง - ใหญ่)
P178 เรื่องโลกธาตุในพุทธศาสนา โลกธาตุขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่

เรื่องสำคัญของพระพุทธเจ้า
การบำเพ็ญบารมีในอดีตชาติ
การประสูติ แสงสว่าง แผ่นดินไหว
แสวงหาสัจจะบำเพ็ญทุกรกิริยา
ปัญจวัคคีย์หลีก สิ่งที่ตรัสรู้
ตรัสรู้ แสดงเทศนาปัญจวัคคีย์
ปลงสังขาร ปรินิพพาน
ลำดับขั้นการปรินิพพาน
เทวดาแสดงฤทธิ์ขณะถวายเพลิง
แบ่งพระสรีระออกเป็น ๘ ส่วน


พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๐ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๒ [ฉบับมหาจุฬาฯ] หน้า ๓๐๕-๓๐๙

๑๐. จูฬนิกาสูตร
ว่าด้วยโลกธาตุขนาดเล็ก             [๘๑] ครั้งนั้น ท่านพระอานนท์เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ ถวายอภิวาท แล้วนั่ง ณ ที่สมควร ได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่า “ข้าแต่พระองค์ ผู้เจริญ ข้าพระองค์ได้รับฟังเรื่องนี้มา เฉพาะพระพักตร์พระผู้มีพระภาคว่า ‘อานนท์ สาวกชื่อ ว่า อภิภู ของพระผู้มีพระภาค พระนามว่า สิขี สถิตอยู่ในพรหมโลก ใช้เสียงประกาศ ให้สหัสสีโลกธาตุรู้เรื่องได้ ส่วนพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมา สัมพุทธเจ้า ทรงสามารถใช้พระสุรเสียง ประกาศให้รู้เรื่องได้ไกลเท่าไร พระพุทธเจ้าข้า”

             พระผู้มีพระภาคตรัสว่า “อานนท์ นั้นเป็นเพียงสาวก ส่วนตถาคต ทั้งหลาย ประมาณไม่ได้”

             แม้ครั้งที่ ๒ ท่านพระอานนท์ได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่า
“ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ข้าพระองค์ ได้รับฟังเรื่องนี้มา เฉพาะพระพักตร์พระผู้มี พระภาคว่า ‘อานนท์ สาวกชื่อว่าอภิภูของพระผู้มีพระภาค พระนามว่าสิขี สถิตอยู่ใน พรหมโลก ใช้เสียงประกาศให้สหัสสีโลกธาตุรู้เรื่องได้’ ส่วนพระผู้มีพระภาคอรหันต สัมมา สัมพุทธเจ้า ทรงสามารถใช้พระสุรเสียงประกาศให้รู้เรื่องได้ไกลเท่าไร พระพุทธเจ้าข้า” พระผู้มีพระภาคตรัสว่า “อานนท์ นั้นเป็นเพียงสาวก ส่วนตถาคต ทั้งหลายประมาณไม่ได้”

             แม้ครั้งที่ ๓ ท่านพระอานนท์ก็ได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่า
“ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ข้าพระองค์ ได้รับฟังเรื่องนี้มาเฉพาะพระพักตร์ พระผู้มี พระภาคว่า ‘อานนท์ สาวกชื่อว่า อภิภู ของพระผู้มีพระภาคพระนามว่าสิขี สถิตอยู่ใน พรหมโลก ใช้เสียงประกาศให้สหัสสีโลกธาตุรู้เรื่องได้’ ส่วนพระผู้มีพระภาค อรหันต สัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงสามารถใช้พระสุรเสียง ประกาศให้รู้เรื่องได้ไกลเท่าไร พระพุทธเจ้าข้า”

             พระผู้มีพระภาคตรัสว่า “เธอได้ฟังเพียงเรื่องสหัสสีโลกธาตุขนาดเล็ก เท่านั้น”

             พระอานนท์กราบทูลว่า “ข้าแต่พระผู้มีพระภาค บัดนี้เป็นเวลา ข้าแต่พระสุคต บัดนี้เป็นเวลาแห่งเทศนา ที่พระองค์จะพึงตรัส ภิกษุทั้งหลาย ได้สดับพระธรรมเทศนา ของพระผู้มีพระภาคแล้วจักทรงจำไว้”

             พระผู้มีพระภาคตรัสว่า “อานนท์ ถ้าเช่นนั้น เธอจงฟัง จงใส่ใจให้ดี เราจักกล่าว” ท่านพระอานนท์ ทูลรับสนองพระดำรัสแล้ว พระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัส เรื่องนี้ว่า

             อานนท์ สหัสสีโลกธาตุ เท่าโอกาสที่ดวงจันทร์ และดวงอาทิตย์โคจร ส่องทิศทั้งหลาย ให้สว่างรุ่งโรจน์ ในสหัสสีโลกธาตุนั้น มีดวงจันทร์ ๑,๐๐๐ ดวง มีดวงอาทิตย์ ๑,๐๐๐ ดวง มีขุนเขาสิเนรุ ๑,๐๐๐ ลูก มีชมพูทวีป ๑,๐๐๐ มีอปรโคยานทวีป ๑,๐๐๐ มีอุตตรกุรุทวีป ๑,๐๐๐ มีปุพพวิเทหทวีป ๑,๐๐๐ มีมหาสมุทร ๔,๐๐๐ มีท้าวมหาราช* ๔,๐๐๐ มีเทวโลกชั้นจาตุมหาราช ๑,๐๐๐ มีเทวโลกชั้นดาวดึงส์ ๑,๐๐๐ มีเทวโลกชั้นยามา ๑,๐๐๐ มีเทวโลกชั้นดุสิต ๑,๐๐๐ มีเทวโลกชั้นนิมมานรดี ๑,๐๐๐ มีเทวโลก ชั้นปรนิมมิตวสวัตดี ๑,๐๐๐ มีพรหมโลก ๑,๐๐๐ นี้เรียกว่า สหัสสีโลกธาตุขนาดเล็ก

*
มีท้าวมหาราช ๔,๐๐๐ ในที่นี้หมายถึงในโลกธาตุที่มี ๑,๐๐๐ จักรวาลนั้น แต่ละจักรวาล มีท้าวมหาราชอยู่ ๔ องค์ (องฺ.ติก.อ. ๒/๘๑/๒๓๔)

โลก ๑,๐๐๐ คูณด้วยโลกธาตุขนาดเล็กนั้น นี้เรียกว่า สหัสสีโลกธาตุขนาดกลาง โลก ๑,๐๐๐ คูณด้วยสหัสสีโลกธาตุขนาดกลางนั้น นี้เรียกว่า สหัสสีโลกธาตุ ขนาดใหญ่

             อานนท์ ตถาคตเมื่อมุ่งหมายพึงใช้เสียงประกาศ ให้สหัสสีโลกธาตุ ขนาดใหญ่รู้เรื่องได้ หรือใช้เสียงประกาศให้รู้เรื่อง ได้เท่าที่มุ่งหมาย

             พระอานนท์ทูลถามว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ พระผู้มีพระภาคพึงใช้ พระสุรเสียง ประกาศให้สหัสสีโลกธาตุขนาดใหญ่รู้เรื่อง ได้หรือใช้พระสุรเสียง ประกาศให้รู้เรื่องได้เท่าที่มุ่งหมาย อย่างไร”

             พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่า

“อานนท์ พระตถาคตในโลกนี้ พึงแผ่รัศมี ไปทั่วสหัสสีโลกธาตุขนาดใหญ่ได้ เมื่อใด หมู่สัตว์ พึงจำแสงสว่างนั้นได้ เมื่อนั้น พระตถาคตพึงเปล่งพระสุรเสียง ให้สัตว์เหล่านั้นได้ยิน

อานนท์ พระตถาคต พึงใช้พระสุรเสียงประกาศ ให้สหัสสีโลกธาตุขนาดใหญ่ รู้เรื่องได้ หรือใช้พระสุรเสียง ประกาศให้รู้เรื่องได้เท่าที่มุ่งหมายอย่างนี้แล”

             เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้ว ท่านพระอานนท์ จึงได้กราบทูล คำนี้ว่า“เป็นลาภของข้าพระองค์หนอ เป็นโชคของข้าพระองค์หนอ ที่ข้าพระองค์ มีพระศาสดา ผู้ทรงมีฤทธิ์อย่างนี้ มีอานุภาพอย่างนี้”

             เมื่อท่านพระอานนท์กราบทูลอย่างนี้แล้ว ท่านพระอุทายี จึงได้กล่าว กับ ท่า พระอานนท์ดังนี้ว่า “ท่านอานนท์ ถ้าพระศาสดาของท่าน ทรงมีฤทธิ์อย่างนี้ มีอานุภาพอย่างนี้ ในข้อนี้ท่านได้ประโยชน์อะไร”

             เมื่อท่านพระอุทายี กล่าวอย่างนี้แล้ว พระผู้มีพระภาคจึงตรัสกับท่าน พระอุทายี ดังนี้ ว่า “อุทายี เธออย่าได้กล่าวอย่างนั้นๆ ถ้าอานนท์ยังไม่หมด ราคะ มรณภาพไปอย่างนี้ไซร้ เพราะจิตที่เลื่อมใสนั้น เธอจะครอบครองความเป็น เจ้าแห่งเทวดา ในหมู่เทวดา ๗ ครั้ง จะครอบครองความเป็นมหาราช ในชมพูทวีป นี้แล ๗ ครั้ง อุทายีแต่อานนท์จักปรินิพพานในปัจจุบันชาตินี้แล”
(พระผู้มีพระภาคพยากรณ์ว่า อานนท์จะปรินิพพานในชาติปัจจุบันนี้)พุทธวจน : อ่านคำสอนพระศาสดา อ่านแบบสบายตา โดยคัดลอกหนังสือทั้งเล่มมาจัดทำเป็นเว็บเพจ (คลิกอ่านพร้อมดาวน์โหลดไฟล์ pdf)
90 90 90 90
พุทธประวัติ ขุมทรัพย
อริยสัจ
ภาคต้น
อริยสัจ
ภาคปลาย
ปฏิจจ ปฐมธรรม ตถาคต อนาคามี อินทรีย์
สังวร
สัตว์
สัตตานัง
ทาน
สกทาคามี
ฆราวาส
ชั้นเลิศ
มรรควิธี
ที่ง่าย
อริยวินัย เดรัจฉานวิชา กรรม สมถะ
วิปัสสนา
โสดาบัน นา
ปานสติ
จิต มโน
วิญญาณ
ก้าวย่าง
อย่างพุทธะ
ตามรอย
ธรรม
ภพ ภูมิ
พุทธวจน
สาธยาย
ธรรม
สังโยชน์