เว็บไซต์ อนาคามี เผยแพร่คำพระศาสดา เผยแพร่คำสอนตถาคต เว็บไซต์เผยแพร่พระสุตรคำสอนของพระพุทธเจ้า คลิปคำสอน คลิปสาธยายธรรม
 
ค้นหาคำที่ต้องการ          

 
  สัมมาวาจาชั้นสูงสุด (ตถาคต)ไม่ทะเลาะวิวาทกับใครๆในโลก ทั้ง เทวโลก มารโลก พรหมโลก 818
 
(เนื้อหาพอสังเขป)

สัมมาวาจาชั้นสูงสุด (ระดับพระพุทธเจ้า)

ตถาคตไม่เกิดการทะเลาะวิวาท กับใครๆในโลก พร้อมทั้ง เทวโลก มารโลก พรหมโลก
ในหมู่สัตว์พร้อมทั้ง สมณพราหมณ์ พร้อมทั้ง เทวดา และมนุษย์อยู่

ตถาคต สัญญาไม่มาติดตาม ใจหมดบาป ไม่ประกอบตนด้วยกาม
กายและใจได้ตัดขาดแล้ว ปราศจากตัณหาในภพ (จิตไม่สร้างภพใหม่)

 
 


อริยสัจจากพระโอษฐ์ ภาคปลาย หน้า 1072-1

สัมมาวาจาชั้นสูงสุด (ระดับพระพุทธเจ้า)


ทัณฑปาณิสักกะได้ทูลถามพระภาคเจ้าว่า " พระสมณะมีถ้อยคำอย่างไรมีการกล่าว อย่างไร อยู่เป็นประจำ? "

เพื่อนเอ๋ย ! คนเรามีการกล่าวอย่างไรแล้ว ไม่เกิดการทะเลาะวิวาทกับใครๆในโลก พร้อมทั้ง เทวโลก มารโลก พรหมโลก ในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์ พร้อมทั้ง เทวดา และมนุษย์อยู่ ก็ดี

อีกอย่างหนึ่ง คนเรามีปกติกล่าวอย่างไรแล้ว สัญญา (เรื่องราวก่อนๆ)ไม่มาติดตามอยู่ ในใจผู้นั้น ซึ่ง(บัดนี้) เป็นผู้หมดบาป ไม่ประกอบตนอยู่ด้วยกาม

ไม่ต้องกล่าวด้วยความสงสัย ว่าอะไร เป็นอย่างไรอีกต่อไป มีความรำคาญ ทางกายและทางใจอันตนตัดขาดแล้ว ปราศจาก ตัณหาในภพไหนๆอยู่ก็ดี

เพื่อนเอ๋ย ! เรามีถ้อยคำอย่างนี้ มีการกล่าวอย่างนี้อยู่ เป็นประจำ ดังนี้

 
 
พุทธวจน : อ่านคำสอนพระศาสดา อ่านแบบสบายตา โดยคัดลอกหนังสือทั้งเล่มมาจัดทำเป็นเว็บเพจ (คลิกอ่านพร้อมดาวน์โหลดไฟล์ pdf)
90 90 90 90  
 
พุทธประวัติ ขุมทรัพย์
อริยสัจ
ภาคต้น
อริยสัจ
ภาคปลาย
ปฏิจจ ปฐมธรรม ตถาคต อนาคามี อินทรีย์
สังวร
สัตว์
สัตตานัง
ทาน
สกทาคามี
ฆราวาส
ชั้นเลิศ
มรรควิธี
ที่ง่าย
 
   
อริยวินัย เดรัจฉานวิชา กรรม สมถะ
วิปัสสนา
โสดาบัน อานา
ปานสติ
จิต มโน
วิญญาณ
ก้าวย่าง
อย่างพุทธะ
ตามรอย
ธรรม
ภพ ภูมิ
พุทธวจน
สาธยาย
ธรรม
สังโยชน์