เว็บไซต์ อนาคามี เผยแพร่คำพระศาสดา เผยแพร่คำสอนตถาคต เว็บไซต์เผยแพร่พระสุตรคำสอนของพระพุทธเจ้า คลิปคำสอน คลิปสาธยายธรรม
 
ค้นหาคำที่ต้องการ          

 
  สัมมาวาจาโดยปริยายสองอย่าง แบบโลกิยะ(อาสวะ) และโลกุตตระ(ไม่มีอาสวะ) เป็นมรรค๘ 811
 
(เนื้อหาพอสังเขป)

สัมมาวาจาโดยปริยายสองอย่าง แบบ โลกิยะ และ โลกุตตระ

สัมมาวาจาที่ยังเป็นไปกับด้วย อาสวะ (เป็นโลกียะ) เป็นส่วนแห่งบุญ มีอุปธิเป็นวิบาก เจตนาเป็น เครื่องงดเว้นจากมุสาวาท คำเท็จ คำส่อเสียด คำหยาบ เพ้อเจ้อ นี้คือ สัมมาวาจา ที่ยังเป็นไปกับด้วย อาสวะเป็นส่วนแห่งบุญ มีอุปธิเป็นวิบาก

สัมมาวาจาอันเป็นอริยะ ไม่มีอาสวะ (เป็นโลกุตตระ) เป็นองค์แห่งมรรค การงด การเว้น การเว้นขาด และ เจตนาเป็นเครื่องเว้นจากวจีทุจริตทั้งสี่ คำเท็จ ส่อเสียด คำหยาบ เพ้อเจ้อ นี้คือ สัมมาวาจา อันเป็นอริยะ ไม่มี อาสวะเป็นโลกุตตระ เป็นองค์แห่งมรรค


 
 


อริยสัจจากพระโอษฐ์ ภาคปลายหน้า 1061
สัมมาวาจาโดยปริยายสองอย่าง
(โลกิยะ - โลกุตตระ)

ภิกษุ ท. ! สัมมาวาจา เป็นอย่างไรเล่า?
ภิกษุ ท. ! เรากล่าว แม้สัมมาวาจาว่ามีโดยส่วนสอง คือ สัมมาวาจาที่ยังเป็นไปกับ ด้วยอาสวะ เป็นส่วนแห่งบุญ มีอุปธิเป็นวิบาก ก็มีอยู่ สัมมาวาจาอันเป็นอริยะ ไม่มีอาสวะ เป็นโลกุตตระเป็นองค์แห่งมรรคก็มีอยู่.

ภิกษุ ท. ! สัมมาวาจาที่ยังเป็นไปกับด้วย อาสวะ เป็นโลกิยะ เป็นส่วนแห่งบุญ มีอุปธิเป็นวิบาก นั้นเป็นอย่างไรเล่า ? เจตนาเป็นเครื่องงดเว้นจากมุสาวาท (คำเท็จ)
เจตนาเป็นเครื่องงดเว้นจาก ปิสุณวาท (คำส่อเสียด) เจตนาเป็นเครื่องงดเว้นจากผรุสวาท (คำหยาบ)
เจตนาเป็นเครื่อง งดเว้นจากสัมผัปปลาวาท (คำเพ้อเจ้อ)
ภิกษุท. ! นี้คือ สัมมาวาจา ที่ยังเป็นไปกับด้วย อาสวะเป็นส่วนแห่งบุญ มีอุปธิเป็นวิบาก.


ภิกษุ ท. ! สัมมาวาจาอันเป็นอริยะ ไม่มีอาสวะ เป็นโลกุตตระ เป็นองค์แห่งมรรคนั้นเป็นอย่างไรเล่า? คือ การงด การเว้น การเว้นขาด และ เจตนาเป็นเครื่องเว้นจากวจี ทุจริตทั้งสี่ (ตามที่กล่าวแล้วข้างบน) ของผู้มี อริยจิต ของผู้มีอนาสวจิต ของผู้เป็น อริยมัคคสมังคีผู้เจริญอยู่ซึ่งอริยมรรค. ภิกษุ ท. ! นี้คือ สัมมาวาจาอันเป็นอริยะไม่มี อาสวะเป็นโลกุตตระ เป็นองค์แห่งมรรค

 
 
พุทธวจน : อ่านคำสอนพระศาสดา อ่านแบบสบายตา โดยคัดลอกหนังสือทั้งเล่มมาจัดทำเป็นเว็บเพจ (คลิกอ่านพร้อมดาวน์โหลดไฟล์ pdf)
90 90 90 90  
 
พุทธประวัติ ขุมทรัพย์
อริยสัจ
ภาคต้น
อริยสัจ
ภาคปลาย
ปฏิจจ ปฐมธรรม ตถาคต อนาคามี อินทรีย์
สังวร
สัตว์
สัตตานัง
ทาน
สกทาคามี
ฆราวาส
ชั้นเลิศ
มรรควิธี
ที่ง่าย
 
   
อริยวินัย เดรัจฉานวิชา กรรม สมถะ
วิปัสสนา
โสดาบัน อานา
ปานสติ
จิต มโน
วิญญาณ
ก้าวย่าง
อย่างพุทธะ
ตามรอย
ธรรม
ภพ ภูมิ
พุทธวจน
สาธยาย
ธรรม
สังโยชน์    
แบบโลกิยะ(อาสวะ)เป็นส่วนแห่งบุญ มีอปุทิเป็นวิบาก และโลกุตตระ(ไม่มีอาสวะ) เป็นมรรค๘