เว็บไซต์ อนาคามี เผยแพร่คำพระศาสดา เผยแพร่คำสอนตถาคต เว็บไซต์เผยแพร่พระสุตรคำสอนของพระพุทธเจ้า คลิปคำสอน คลิปสาธยายธรรม
 
ค้นหาคำที่ต้องการ          

 
  อุทเทศแห่งสัมมาวาจา (เท็จ ส่อเสียด หยาบ เพ้อเจ้อ) และหลักวิธีการพูดที่เป็นอริยะ และ
  อนริยะ (คนพาล) เห็นว่าไม่เห็น ฟังว่าไม่ได้ฟัง
810
 
(เนื้อหาพอสังเขป)

สัมมาวาจา เป็นอย่างไรเล่า ?
เว้นจากการพูดไม่จริง พูดส่อเสียด พูดหยาบ พูดเพ้อเจ้อ

อนริยโวหาร (โวหารพูดที่มิใช่อริยะ แต่เป็นของคนพาล) ๘ ประการ
มักกล่าวว่าได้เห็น ในสิ่งที่มิได้เห็น.. ไม่ได้เห็นในสิ่งที่เห็น
มักกล่าวว่าได้ฟัง ในสิ่งที่มิได้ฟัง ... ไม่ได้ฟังในสิ่งที่ฟัง
มักกล่าวว่าได้รู้สึก ในสิ่งที่มิได้รู้สึก.. ไม่ได้รู้สึกในสิ่งที่รู้สึก
มักกล่าวว่าได้รู้แจ้ง ในสิ่งที่มิได้รู้แจ้ง..ไม่ได้รู้แจ้งในสิ่งที่รู้แจ้ง

อริยโวหาร (โวหารพูดที่เป็นอริยะ ๘ ประการ
มักกล่าวว่าได้เห็น ในสิ่งที่เเห็น.. ไม่ได้เห็นในสิ่งที่ไม่ได้เห็น
มักกล่าวว่าได้ฟัง ในสิ่งที่ฟัง ... ไม่ได้ฟังในสิ่งที่ไมใได้ฟังฟัง
มักกล่าวว่าได้รู้สึก ในสิ่งที่รู้สึก.. ไม่ได้รู้สึกในสิ่งที่ไม่ได้รู้สึก
มักกล่าวว่าได้รู้แจ้ง ในสิ่งที่รู้แจ้ง..ไม่ได้รู้แจ้งในสิ่งที่ไม่ได้รู้แจ้ง


 
 


อริยสัจจากพระโอษฐ์ ภาคปลาย
หน้า 1060

อุทเทศแห่งสัมมาวาจา

ภิกษุ ท. ! สัมมาวาจา เป็นอย่างไรเล่า ?
เจตนาเป็นเครื่องเว้นจากการ พูดไม่จริง
เจตนาเป็นเครื่องเว้นจากการ พูดส่อเสียด
เจตนาเป็นเครื่องเว้นจากการ พูดหยาบ
เจตนาเป็นเครื่องเว้นจากการ พูดเพ้อเจ้อ.  
ภิกษุ ท. ! อันนี้เรากล่าวว่า สัมมาวาจา.


หลักวิธีการพูดจาที่เป็น อนริยะ (โวหารคนพาล) และ อริยะ (โวหารอริยะ)

ภิกษุ ท. ! อนริยโวหาร
(โวหารพูดที่มิใช่อริยะ แต่เป็นของคนพาล)
๘ประการ เหล่านี้ มีอยู่ แปดประการ อย่างไรเล่า ? แปดประการคือ
คนมักกล่าวว่า ได้เห็นในสิ่งที่มิได้เห็น
คนมักกล่าวว่า ได้ฟังในสิ่งที่มิได้ฟัง
คนมักกล่าวว่า ได้รู้สึกในสิ่งที่มิได้รู้สึก
คนมักกล่าวว่า ได้รู้แจ้งในสิ่งที่มิได้รู้แจ้ง

คนมักกล่าวว่า มิได้เห็นในสิ่งที่เห็น
คนมักกล่าวว่า มิได้ฟังในสิ่งที่ได้ฟัง
คนมักกล่าวว่า มิได้รู้สึกในสิ่งที่ได้รู้สึก
คนมักกล่าวว่า มิได้รู้แจ้งในสิ่งที่ได้รู้แจ้ง
ภิกษุ ท. ! อนริยโวหาร ๘ ประการ เหล่านี้ แล.

ภิกษุ ท. ! อริยโวหาร (โวหารพูดที่เป็นอริยะ ไม่ใช่ของคนพาล)
๘ ประการ เหล่านี้ มีอยู่. แปดประการ อย่างไรเล่า ? แปดประการ คือ
คนมักกล่าวว่า มิได้เห็นในสิ่งที่มิได้เห็น
คนมักกล่าวว่า มิได้ฟังในสิ่งที่มิได้ฟัง
คนมักกล่าวว่า มิได้รู้สึกในสิ่งที่มิได้รู้สึก
คนมักกล่าวว่า มิได้รู้แจ้งในสิ่งที่มิได้รู้แจ้ง

คนมักกล่าวว่า ได้เห็นในสิ่งที่เห็น
คนมักกล่าวว่า ได้ฟังในสิ่งที่ได้ฟัง
คนมักกล่าวว่า ได้รู้สึกในสิ่งที่ได้รู้สึก
คนมักกล่าวว่า ได้รู้แจ้งในสิ่งที่ได้รู้แจ้ง
ภิกษุ ท. ! อริยโวหาร ๘ ประการ เหล่านี้ แล

 
 
พุทธวจน : อ่านคำสอนพระศาสดา อ่านแบบสบายตา โดยคัดลอกหนังสือทั้งเล่มมาจัดทำเป็นเว็บเพจ (คลิกอ่านพร้อมดาวน์โหลดไฟล์ pdf)
90 90 90 90  
 
พุทธประวัติ ขุมทรัพย์
อริยสัจ
ภาคต้น
อริยสัจ
ภาคปลาย
ปฏิจจ ปฐมธรรม ตถาคต อนาคามี อินทรีย์
สังวร
สัตว์
สัตตานัง
ทาน
สกทาคามี
ฆราวาส
ชั้นเลิศ
มรรควิธี
ที่ง่าย
 
   
อริยวินัย เดรัจฉานวิชา กรรม สมถะ
วิปัสสนา
โสดาบัน อานา
ปานสติ
จิต มโน
วิญญาณ
ก้าวย่าง
อย่างพุทธะ
ตามรอย
ธรรม
ภพ ภูมิ
พุทธวจน
สาธยาย
ธรรม
สังโยชน์