เว็บไซต์ อนาคามี เผยแพร่คำพระศาสดา เผยแพร่คำสอนตถาคต เว็บไซต์เผยแพร่พระสุตรคำสอนของพระพุทธเจ้า คลิปคำสอน คลิปสาธยายธรรม
 
ค้นหาคำที่ต้องการ          

 
  เวลามสูตร ผลของทานในบุคคลต่างๆ (แบบย่อ) 596
 
1 ทานที่ให้พระโสดาบัน มีผลมากกว่าทานที่ให้กับ เวลามพราหมณ์
2 ทานที่ให้พระสกทาคามี 1 รูป มีผลมากกว่า ทานที่ถวายพระโสดาบัน 100 รูป
3 ทานที่ให้พระอนาคามี 1 รูปมีผลมากกว่า ถวายให้พระสกทาคามี 100 รูป


 
 
 


พระไตรปิฎก ฉบับหลวง เล่มที่ ๒๓ สุตตันตปิฎก หน้าที่ ๓๑๕
อ่านพระสูตรเต็ม เวลามสูตร

เวลามสูตร
ผลของทานในบุคคลต่างๆ (แบบย่อ)

เวลามสูตร แบบย่อ เพื่อง่ายต่อการจำ

1 ให้ทาน พระโสดาบัน มีผลมากกว่าทานที่ให้กับ เวลามพราหมณ์
2 ให้ทาน พระสกทาคามี 1 รูป มีผลมากกว่า ทานที่ถวายพระโสดาบัน 100 รูป
3 ให้ทาน พระอนาคามี 1 รูปมีผลมากกว่า ถวายให้พระสกทาคามี 100 รูป
4 ให้ทาน พระอรหันต์ 1 รูปมีผลมากกว่าลถวายให้ พระอนาคามี 100 รูป
5 ให้ทาน พระปัจเจกพุทธเจ้า1 รูป มีผลมากกว่า ถวายให้พระอรหันต์ 100 รูป
6 ให้ทาน พระพุทธเจ้า 1 รูป มีผลมากกว่าถวายให้พระปัจเจกพุทธเจ้า 100 รูป
7.ให้ทาน แด่ภิกษุที่มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุข มีผลมากกว่า ทานที่ถวายให้พระพุทธเจ้า
8.สร้างกุฏิวิหาร มีผลมากกว่าทานที่ถวายให้ ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุข
9.มีจิตเลื่อมใสถึงพระพุทธ-พระธรรม-พระสงฆ์ มีผลมากกว่าทานที่ สร้างวิหารถวายสงฆ์
10.ผู้ที่รักษาศีล5 มีผลมากกว่าบุคคลผู้มีจิตเลื่อมใส ในพระพุทธ-พระธรรม-พระสงฆ์
11.บุคคลเจริญเมตตา เพียงเวลาสูดดมของหอม มีผลมากกว่า บุคคลผู้รักษาศีล5
12.บุคคลทำสมาธิด้วยอานา-เพียงลัดนิ้วมือ มีผลมากกว่าการเจริญเมตตาจิตคหบดี! 

          1 ทานที่ ถวายให้พระโสดาบัน (ผู้ถึงพร้อมด้วย ทิฏฐิ) ผู้เดียวบริโภค มีผลมากกว่าทาน ที่ให้กับ เวลามพราหมณ์

          2 ทานที่ ถวายให้พระสกทาคามี ผู้เดียวบริโภค มีผลมากกว่า ทานที่บุคคลถวายให้ พระโสดาบัน ๑๐๐ รูปบริโภค.

          3 ทานที่บุคคล ถวายให้พระอนาคามี ผู้เดียวบริโภค มีผลมากกว่า ทานที่บุคคลถวายให้ พระสกทาคามี ๑๐๐ รูป บริโภค.

          4 ทานที่บุคคลถวายให้ พระอรหันต์ ผู้เดียว บริโภค มีผลมากกว่า ทานที่บุคคลถวายให้ พระอนาคามี ๑๐๐ รูป บริโภค

          5 ทานที่บุคคลถวายให้ พระปัจเจกพุทธเจ้า รูปเดียวบริโภค มีผลมากกว่า ทานที่บุคคลถวายให้ พระอรหันต์ ๑๐๐ รูป บริโภค

          6 ทานที่บุคคลถวายให้ พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า บริโภค มีผลมากกว่า ทานที่บุคคลถวายให้ พระปัจเจกพุทธเจ้า ๑๐๐ รูป บริโภค

          7. ทานที่บุคคล ถวายให้ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุข บริโภค มีผลมากกว่า ทานที่บุคคลถวายให้พระ อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า บริโภค

          8. การที่บุคคล สร้างวิหารถวายสงฆ์ มีผลมากกว่าทาน ที่บุคคลถวายให้ ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุข บริโภค

          9. บุคคล มีจิตเลื่อมใสถึงพระพุทธเจ้า พระธรรม และพระสงฆ์ เป็น สรณะ มีผลมากกว่าทานที่บุคคล สร้างวิหารถวายสงฆ์

          10. การที่บุคคล มีจิตเลื่อมใส สมาทานสิกขาบท คือ รักษาศีล5  มีผล มากกว่าการ ที่บุคคล มีจิตเลื่อมใสถึงพระพุทธเจ้า พระธรรม และพระสงฆ์ เป็นสรณะ.

          11 บุคคล เจริญเมตตาจิตโดยที่สุดแม้เพียงเวลาสูดดมของหอม มีผล มากกว่า การที่บุคคลมีจิตเลื่อมใส สมาทานสิกขาบท (รักษาศีล5)  

          12 บุคคล เจริญอนิจจสัญญา(ทำสมาธิด้วยอานาปานสติ) แม้เพียงเวลา ลัดนิ้วมือ มีผลมากกว่า การที่บุคคลเจริญเมตตาจิต โดยที่สุดแม้เพียงเวลา สูดดม ของหอม.

อนิจจสัญญา เป็นอย่างไรเล่า
(พิจารณาถึงความไม่ไม่เที่ยง เห็นเกิด-ดับของนามและรูป)

อานนท์ ! อนิจจสัญญา เป็นอย่างไรเล่า ?
อานนท์ ! ภิกษุในกรณีนี้ ไปสู่ป่า สู่โคนไม้
หรือสู่เรือนว่าง พิจารณาอยู่โดยประจักษ์อย่างนี้ ว่า
“รูป ไม่เที่ยง; เวทนา ไม่เที่ยง; สัญญา ไม่เที่ยง;
สังขาร ไม่เที่ยง; วิญญาณ ไม่เที่ยง” ดังนี้ เป็นผู้เห็นซึ่ง
ความไม่เที่ยงในอุปาทานขันธ์ทั้งห้า เหล่านี้อยู่ ด้วยอาการ
อย่างนี้ : นี้เรียกว่า อนิจจสัญญา.

อ่านพระสูตรเต็ม เวลามสูตร

 
 
พุทธวจน : อ่านคำสอนพระศาสดา อ่านแบบสบายตา โดยคัดลอกหนังสือทั้งเล่มมาจัดทำเป็นเว็บเพจ (คลิกอ่านพร้อมดาวน์โหลดไฟล์ pdf)
90 90 90 90
พุทธประวัติ ขุมทรัพย์ อริยสัจ
ภาคต้น
อริยสัจ
ภาคปลาย
ปฏิจจ ปฐมธรรม ตถาคต อนาคามี อินทรีย์
สังวร
สัตว์
สัตตานัง
ทาน
สกทาคามี
ฆราวาส
ชั้นเลิศ
มรรควิธี
ที่ง่าย
อริยวินัย เดรัจฉานวิชา กรรม สมถะ
วิปัสสนา
โสดาบัน นา
ปานสติ
จิต มโน
วิญญาณ
ก้าวย่าง
อย่างพุทธะ
ตามรอย
ธรรม
ภพ ภูมิ
พุทธวจน
สาธยาย
ธรรม
สังโยชน์