เว็บไซต์ อนาคามี เผยแพร่ พุทธวจน คำสอนของพระศาสดา คำสอนตถาคต รวมพระสูตรสำคัญ อนาคามี เว็บไซต์เผยแพร่คำสอนของพระพุทธเจ้า
 
ค้นหาคำที่ต้องการ          

 สีลัพพตสูตร (พระพู้มีพระภาคตรัสชมพระอานนท์) เรื่องอกุศลเสื่อม-อกุศลเจริญ 1271
 

(โดยย่อ)

ดูกรอานนท์ ศีล พรต ชีวิต พรหมจรรย์มีการบำรุงดี มีผลทุกอย่างไปหรือ
พระอานนท์ทูลว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ในปัญหาข้อนี้ ไม่ควรแก้แต่แง่เดียว

อา. ก็เมื่อบุคคลนั้น เสพศีล พรต ชีวิต พรหมจรรย์ ซึ่งมีการบำรุงดี
อกุศลธรรมเจริญมากยิ่งขึ้น กุศลธรรมเสื่อมไป
ศีล พรต ชีวิตพรหมจรรย์ ซึ่งมีการบำรุงดี.. ไม่มีผล


ก็เมื่อบุคคลนั้น เสพศีล พรต ชีวิต พรหมจรรย์ ซึ่งมีการบำรุงดี
อกุศลธรรมเสื่อมไป กุศลธรรมเจริญมากยิ่งขึ้น
ศีล พรต ชีวิต พรหมจรรย์ ซึ่งมีการบำรุงดี.. มีผล

ลำดับนั้นแล ท่านพระอานนท์คิดว่า พระศาสดาทรงพอพระทัยเรา จึงลุกจากที่นั่ง ถวายบังคม พระผู้มีพระภาคกระทำประทักษิณแล้วหลีกไป พระผู้มีพระภาค ได้รับสั่งกะ ภิกษุทั้งหลายว่า
ดูกรภิกษุทั้งหลาย อานนท์ยังเป็น พระเสขะ แต่จะหาผู้ที่เสมอเธอทางปัญญา ไม่ได้ง่ายเลย
--------------------------------------------------------------------------

ศีล พรต ชีวิตพรหมจรรย์ ซึ่งมีการบำรุงดี แต่อกุศลเสื่อม หมายถึงศีลพรตของพระผู้มีพระภาค
ศีล พรต ชีวิตพรหมจรรย์ ซึ่งมีการบำรุงดี แต่อกุศลเจริญ หมายถึงศีลพรตของปริพาชก (ลัทธิอื่น)

เรื่องสำคัญของพระพุทธเจ้า
การบำเพ็ญบารมีในอดีตชาติ
การประสูติ แสงสว่าง แผ่นดินไหว
แสวงหาสัจจะบำเพ็ญทุกรกิริยา
ปัญจวัคคีย์หลีก สิ่งที่ตรัสรู้
ตรัสรู้ แสดงเทศนาปัญจวัคคีย์
ปลงสังขาร ปรินิพพาน
ลำดับขั้นการปรินิพพาน
เทวดาแสดงฤทธิ์ขณะถวายเพลิง
แบ่งพระสรีระออกเป็น ๘ ส่วน


พระไตรปิฎก ฉบับหลวง เล่มที่ ๒๐ หน้าที่ ๒๑๓


สีลัพพตสูตร
(พระพู้มีพระภาคตระสชมพระอานนท์)


         [๕๑๘] ครั้งนั้นแล ท่านพระอานนท์ ได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ ประทับ ถวายบังคมพระผู้มีพระภาคแล้ว นั่ง ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง ครั้นแล้วพระผู้มี พระภาคได้ตรัสถามว่า ดูกรอานนท์ ศีล พรต ชีวิต พรหมจรรย์มีการบำรุงดี มีผลทุกอย่างไปหรือ ท่านพระอานนท์กราบทูลว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ในปัญหาข้อนี้ ไม่ควรแก้แต่แง่เดียว ฯ

     พ.  ดูกรอานนท์ ถ้าเช่นนั้น จงจำแนกไป

     อา. ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ
ก็เมื่อบุคคลนั้น เสพศีล พรต ชีวิต พรหมจรรย์ ซึ่งมีการบำรุงดี อกุศลธรรมเจริญมากยิ่งขึ้น กุศลธรรมเสื่อมไป ศีล พรต ชีวิตพรหมจรรย์ ซึ่งมีการบำรุงดี เห็นปานนั้นไม่มีผล และ

เมื่อเขา เสพศีล พรต ชีวิต พรหมจรรย์ ซึ่งมีการบำรุงดี
อกุศลธรรมเสื่อมไป กุศลธรรมเจริญมากยิ่งขึ้น ศีล พรต ชีวิต พรหมจรรย์ ซึ่งมีการบำรุงดี เห็นปานนั้นมีผล

     ท่านพระอานนท์ได้กราบทูลธรรมปริยายนี้แล้ว พระผู้มีพระภาคทรงพอ  พระทัย ลำดับนั้นแล ท่านพระอานนท์คิดว่า พระศาสดาทรงพอพระทัยเรา จึงลุกจากที่นั่ง ถวายบังคม พระผู้มีพระภาคกระทำประทักษิณแล้วหลีกไป

     ลำดับนั้นแล  พระผู้มีพระภาค พอพระอานนท์หลีกไปได้ไม่นาน ได้รับสั่งกะ ภิกษุทั้งหลายว่า

     ดูกรภิกษุทั้งหลาย อานนท์ยังเป็น พระเสขะ แต่จะหาผู้ที่เสมอเธอทาง ปัญญา ไม่ได้ง่ายเลย

--------------------------------------------------------------------------

หมายเหตุ
ศีล พรต ชีวิตพรหมจรรย์ ซึ่งมีการบำรุงดี หมายถึงศีลพรตของพระผู้มีพระภาค
ศีล พรต ชีวิตพรหมจรรย์ ซึ่งมีการบำรุงไม่ดี หมายถึงศีลพรตของปริพาชก(ลัทธิอื่น)


พุทธวจน : อ่านคำสอนพระศาสดา อ่านแบบสบายตา โดยคัดลอกหนังสือทั้งเล่มมาจัดทำเป็นเว็บเพจ (คลิกอ่านพร้อมดาวน์โหลดไฟล์ pdf)
90 90 90 90
พุทธประวัติ ขุมทรัพย
อริยสัจ
ภาคต้น
อริยสัจ
ภาคปลาย
ปฏิจจ ปฐมธรรม ตถาคต อนาคามี อินทรีย์
สังวร
สัตว์
สัตตานัง
ทาน
สกทาคามี
ฆราวาส
ชั้นเลิศ
มรรควิธี
ที่ง่าย
อริยวินัย เดรัจฉานวิชา กรรม สมถะ
วิปัสสนา
โสดาบัน นา
ปานสติ
จิต มโน
วิญญาณ
ก้าวย่าง
อย่างพุทธะ
ตามรอย
ธรรม
ภพ ภูมิ
พุทธวจน
สาธยาย
ธรรม
สังโยชน์