เว็บไซต์ อนาคามี เผยแพร่คำพระศาสดา เผยแพร่คำสอนตถาคต เว็บไซต์เผยแพร่พระสุตรคำสอนของพระพุทธเจ้า คลิปคำสอน คลิปสาธยายธรรม
  ประวัติบุคคล และสถานที่ ในสมัยพุทธกาล
ค้นหาคำที่ต้องการ                    

  สังกัสสะ 211 Next


สังกัสสะ
จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

สังกัสสะ (อังกฤษ: Sankassa) คือเมืองโบราณในสมัยพุทธกาล มีความสำคัญในฐานะ เป็นเมืองที่เสด็จลงจากดาวดึงส์เทวโลกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า หลังจากที่พระองค์ เสด็จไป ทรงจำพรรษาที่ 7 หลังการตรัสรู้ ณ ดาวดึงส์ เพื่อทรงแสดงพระอภิธรรมปิฎก โปรดพระพุทธมารดา

ปัจจุบันสังกัสสะตั้งอยู่ที่หมู่บ้านสังกิสสะ บะสันตะปุระ (Sankissa Basantapura) ในจังหวัด ฟารุกาหบาท (Farrukhabad) รัฐอุตตรประเทศ ประเทศอินเดีย เมืองแห่งนี้ไม่ค่อยมีผู้ แสวงบุญ ไปจาริกเท่าใดนัก เนื่องจาก การเดินทางไปยังหมู่บ้าน แห่งนี้ ในปัจจุบัน เป็นไป ด้วยความยากลำบาก

ความสำคัญ
นอกจากเมืองแห่งนี้จะเป็นสถานที่เสด็จลงจากดาวดึงส์เทวโลกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว บริเวณที่ใกล้กับสังกัสสะนั้นคือที่ตั้งของเมือง กโนช์ หรือ กเนาช์ ซึ่งมีชื่อในภาษาบาลีว่า "กณฺณกุช" และในภาษาสันสกฤตว่า "กานฺยกุพฺช"

โดยเมืองกโนช์มีความสำคัญ ในหลังพุทธกาล คือในช่วงพุทธศตวรรษที่ 12 เมืองนี้ได้เป็น เมืองหลวง ของพระเจ้า หรรษวรรธนะ (Haravardhana) ผู้ทรงเป็น พุทธศาสนูปถัมภก ที่ยิ่งใหญ่พระองค์หนึ่งในประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา และเมือง กโนช์ได้เป็นที่มั่นสำคัญยิ่ง แห่งหนึ่งของพระพุทธศาสนา ในยุคนั้น โดยเมื่อ หลวงจีนถังซำจั๋ง ได้มาเยี่ยมเมืองแห่งนี้ ท่านได้บันทึกไว้ว่า มีวัดกว่าร้อยวัด และมีพระอยู่ประจำกว่าหมื่นรูป ทั้งสงฆ์เถรวาท และมหายาน


                          
                           
 
 
 
พุทธวจน : อ่านคำสอนพระศาสดาล้วนๆ แบบสบายตา โดยคัดลอกจากหนังสือทั้งเล่มมาจัดทำเป็นเว็บเพจ
พุทธประวัติ
จากพระโอษฐ์
ขุมทรัพย์
จากพระโอษฐ์
อริยสัจ
ภาคต้น-ภาคปลาย
ปฏิจจสมุปบาท
จากพระโอษฐ์
กรรม สมถะ วิปัสสนา โสดาบัน อานาปานสติ