เว็บไซต์ อนาคามี เผยแพร่คำพระศาสดา เผยแพร่คำสอนตถาคต เว็บไซต์เผยแพร่พระสุตรคำสอนของพระพุทธเจ้า คลิปคำสอน คลิปสาธยายธรรม
  ประวัติบุคคล และสถานที่ ในสมัยพุทธกาล
ค้นหาคำที่ต้องการ                    

  ราชคฤห์ 205 Next


ราชคฤห์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

(บาลี: ราชคห; สันสกฤต: राजगिर ราชคริ; ฮินดี: राजगीर ราชคีร; อังกฤษ: Rajgir; อูรดู: راجگیر ‎) เป็นชื่อเมืองหลวงของ แคว้นมคธ สมัยพุทธกาล เป็นเมืองในหุบเขา มีภูเขาล้อมรอบ 5 ลูก จึงมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า เบญจคีรีนคร

ราชคฤห์เป็นเมืองตั้งหลักพระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้า โดยพระพุทธเจ้าเสด็จ ไปโปรดพระเจ้าพิมพิสารผู้ครองนคร เป็นเมืองที่มีประวัติความเกี่ยวข้อง กับพระพุทธศาสนามากที่สุด สถานที่ที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้า และพระสาวกยังปรากฏอยู่มากมาย เช่น พระคันธกุฎี บนยอดเขาคิชฌกูฏ วัดเวฬุวันซึ่งเป็นวัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนา

ถ้ำสุกรขาตา ที่พระสารีบุตรได้บรรลุธรรม ถ้ำสัตบรรณคูหา ที่ทำสังคายนาครั้งแรก เป็นต้น

สถานะเมืองหลวงของราชคฤห์ ถูกเปลี่ยนโอนไปอยู่ที่ปาฏลีบุตร ตั้งแต่สมัยพระเจ้าอชาตศัตรู ส่งผลให้ราชคฤห์ในปัจจุบัน เป็นเพียงเมืองเล็ก ๆ ในรัฐพิหาร มีผู้อยู่อาศัยไม่มาก มีสภาพเกือบเป็นป่า แต่เป็นสถานที่แสวงบุญ ของชาวพุทธทั่วโลกแห่งหนึ่ง

ชมคลิป ท่องเที่ยวเมืองราชคฤห์

คลิป สถานที่พระพุทธเจ้ากับพระเจ้าพิมพิสารพบกันครั้งแรก                            พระคันธกุฎี บนยอดเขาคิชกูฏ


                            พระคันธกุฎี บนยอดเขาคิชกูฏ


                    ถ้ำสุกรขาตาที่พระสารีบุตรได้บรรลุธรรม
                      

                 ถ้ำสัตบรรณคูหา สถานที่ทำปฐมสังคายนา 
 
 
 
พุทธวจน : อ่านคำสอนพระศาสดาล้วนๆ แบบสบายตา โดยคัดลอกจากหนังสือทั้งเล่มมาจัดทำเป็นเว็บเพจ
พุทธประวัติ
จากพระโอษฐ์
ขุมทรัพย์
จากพระโอษฐ์
อริยสัจ
ภาคต้น-ภาคปลาย
ปฏิจจสมุปบาท
จากพระโอษฐ์
กรรม สมถะ วิปัสสนา โสดาบัน อานาปานสติ