เว็บไซต์ อนาคามี เผยแพร่คำพระศาสดา เผยแพร่คำสอนตถาคต เว็บไซต์เผยแพร่พระสุตรคำสอนของพระพุทธเจ้า คลิปคำสอน คลิปสาธยายธรรม
 
ค้นหาคำที่ต้องการ          

 
  ฤาษีมีกลิ่น ท้าวสักกะจอมเทพแห่งเทวดา และ ท้าวเวปจิตติจอมอสูร เข้าพบฤาษี 584
 
ท้าวสักกะจอมเทพแห่งเทวดาให้เกียรติแก่ฤาษี ถอดรองเท้่า วางศาสตรา ลดฉัตร ยกมือไหว้ และนั่งอยู่ใต้ลม
ส่วนท้าวเวปจิตตจอมอสูร สวมรองเท้าหนา สะพายดาบ เข้าสู่อาศรมทางประตูเหนือลม และนั่งห่างฤาษีไม่ถึงวา

 
 
 

พระไตรปิฎก ฉบับหลวง เล่มที่ ๑๕ สุตตันตปิฎก สังยุตตนิกาย สคาถวรรค หน้าที่ ๒๗๒

อารัญญกสูตรที่ ๙[๘๙๕] สาวัตถีนิทาน ฯ ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรื่องเคยมีมาแล้ว ฤาษีผู้มีศีล มีกัลยาณธรรม มากรูปด้วยกัน อาศัยอยู่ในกุฎีที่มุงบังด้วยใบไม้ ในราวป่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ครั้งนั้นแล ท้าวสักกะจอมเทวดา(พระอินทร์ - ชั้นดาวดึงส์) กับ ท้าวเวปจิตติจอมอสูร เข้าไปหาฤาษี ผู้มีศีลมีกัลยาณธรรมเหล่านั้น ถึงที่อยู่

[๘๙๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ครั้งนั้นแล ท้าวเวปจิตติจอมอสูร สวมรองเท้าหนา หลายชั้น สะพายดาบ มีผู้กั้นร่มให้ เข้าไปสู่อาศรม ทางทวารอันเลิศ เข้าไปใกล้ฤาษี ผู้มีศีลมีกัลยาณธรรมเหล่านั้นห่างไม่ถึงวา (จอมอสูรไม่ให้เกียรติฤาษี)

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ครั้งนั้นแลท้าวสักกะจอมเทวดา ทรงถอดฉลองพระบาท ประทาน พระขรรค์ให้แก่ผู้อื่น รับสั่งให้ลดฉัตร เสด็จเข้าไปทางอาศรม โดยทางทวารเข้า-ออก ประทับประคองอัญชลี นมัสการฤาษีผู้มีศีล มีกัลยาณธรรมเหล่านั้น อยู่ใต้ลม (จอมเทวดาให้เกียรติฤาษี)

[๘๙๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ลำดับนั้นแล ฤาษีผู้มีศีล มีกัลยาณธรรมเหล่านั้น ได้กล่าว กะท้าวสักกะจอมเทวดา ด้วยคาถาว่า กลิ่นของพวกฤาษีผู้ประพฤติพรตมานาน ย่อมจะฟุ้งจากกายไปตามลม ดูกรท้าวสหัสนัยน์(พระอินทร์) พระองค์จงถอยไปเสียจากที่นี้ ดูกรท้าวเทวราช กลิ่นของพวกฤาษีไม่สะอาด ฯ

[๘๙๘] ท้าวสักกะตรัสตอบว่า กลิ่นของพวกฤาษีผู้ประพฤตพรตมานาน ย่อมจะฟุ้ง จากกาย ไปตามลม ท่านเจ้าข้าพวกข้าพเจ้า ต่างก็มุ่งหวังกลิ่นนี้ เหมือนกับ บุคคล มุ่งหวังระเบียบดอกไม้อันวิจิตร งดงาม บนศีรษะ ฉะนั้น ก็พวกเทวดา หามีความสำคัญในกลิ่นของผู้มีศีลนี้ว่า เป็นกลิ่นปฏิกูลไม่


 
 
พุทธวจน : อ่านคำสอนพระศาสดา อ่านแบบสบายตา โดยคัดลอกหนังสือทั้งเล่มมาจัดทำเป็นเว็บเพจ (คลิกอ่านพร้อมดาวน์โหลดไฟล์ pdf)
90 90 90 90
พุทธประวัติ ขุมทรัพย์ อริยสัจ
ภาคต้น
อริยสัจ
ภาคปลาย
ปฏิจจ ปฐมธรรม ตถาคต อนาคามี อินทรีย์
สังวร
สัตว์
สัตตานัง
ทาน
สกทาคามี
ฆราวาส
ชั้นเลิศ
มรรควิธี
ที่ง่าย
อริยวินัย เดรัจฉานวิชา กรรม สมถะ
วิปัสสนา
โสดาบัน นา
ปานสติ
จิต มโน
วิญญาณ
ก้าวย่าง
อย่างพุทธะ
ตามรอย
ธรรม
ภพ ภูมิ
พุทธวจน
สาธยาย
ธรรม
สังโยชน์