เว็บไซต์ อนาคามี เผยแพร่คำพระศาสดา เผยแพร่คำสอนตถาคต เว็บไซต์เผยแพร่พระสุตรคำสอนของพระพุทธเจ้า คลิปคำสอน คลิปสาธยายธรรม
 
ค้นหาคำที่ต้องการ          

 
  บุคคล ๑๐ จำพวกนี้มีอยู่ในโลก (แสดงตารางเปรียบเทียบ) 525    
 

พระไตรปิฎก เล่มที่ ๒๔ พระสุตตันตปิฎก หน้าที่ ๑๒๓
มิคสาลาสูตร-อินทรีย์ของบุคคล ๑๐ จำพวก


 
 
ตาราง บุคคล ๑๐ จำพวกนี้มีอยู่ในโลก (สรุปย่อให้ข้าใจได้ง่ายขึ้น)
สีเขียวคือดี : สีส้มคือไม่ดี
  จำพวก (1)
  ผู้ทุศีล-ไม่รู้ชัดเจโต-ปัญญาวิมุติ
  ไม่กระทำกิจ แม้ด้วยการฟัง
  ไม่กระทำกิจ แม้ความเป็นพหูสูต
  ไม่แทงตลอด ด้วยทิฐิ

  ย่อมไม่ได้วิมุตติ อันเกิดในสมัย
  เมื่อตาย-จะไปทางเสื่อม ไม่ไปทางเจริญ
  ถึงความเสื่อม ไม่ถึงความเจริญ
  จำพวก (2)
  ผู้ทุศีล แต่รู้ชัด-เจโต-ปัญญาวิมุติ
  บุคคลนั้นกระทำกิจ แม้ด้วยการฟัง
  กระทำกิจ แม้ด้วยความเป็นพหูสูต
  แทงตลอดด้วยดี ด้วยทิฐิ
  ย่อมได้วิมุตติ แม้อันเกิดในสมัย
  เมื่อตาย-ย่อมไปทางเจริญ ไม่ไปทางเสื่อม
  ถึงความเจริญอย่างเดียว ไม่ถึงความเสื่อม
  จำพวก (3)
  ผู้มีศีล ไม่รู้ชัดเจโต- ปัญญาวิมุติ
  ไม่ทำกิจ แม้ด้วยการฟัง
  ไม่กระทำกิจ แม้ด้วยความเป็นพหูสูต
  ไม่แทงตลอด ด้วยทิฐิ

  ย่อมไม่ได้วิมุตติ แม้อันเกิดในสมัย
  เมื่อตาย-จะไปทางเสื่อม ไม่ไปทางเจริญ
  ถึงความเสื่อมอย่างเดียว ไม่ถึงความเจริญ
  จำพวก (4)
  ผู้มีศีล รู้ชัดเจโต- ปัญญาวิมุติ
  บุคคลนั้นกระทำกิจ แม้ด้วยการฟัง
  กระทำกิจ แม้ด้วยความเป็นพหูสูต
  แทงตลอดด้วยดี ด้วยทิฐิ
  ย่อมได้วิมุติ แม้อันเกิดในสมัย
  เมื่อตาย- ย่อมไปทางเจริญ ไม่ไปทางเสื่อม
  ถึงความเจริญอย่างเดียว ไม่ถึงความเสื่อม
  จำพวก (5)
  ราคะกล้า ไม่รู้ชัดเจโต-ปัญญาวิมุติ
  บุคคลนั้นไม่กระทำกิจ แม้ด้วยการฟัง
  ไม่กระทำกิจแม้ด้วยความเป็นพหูสูต
  ไม่แทงตลอดด้วยดีแม้ด้วยทิฐิ

  ย่อมไม่ได้วิมุตติแม้อันเกิดในสมัย
  เมื่อตาย-จะไปทางเสื่อม ไม่ไปทางเจริญ
  ถึงความเสื่อมอย่างเดียวไม่ถึงความเจริญ
  จำพวก (6)
  ราคะกล้า รู้ชัด เจโต-ปัญญาวิมุติ
  บุคคลนั้นกระทำกิจ แม้ด้วยการฟัง
  กระทำกิจ แม้ด้วยความเป็นพหูสูต
  แทงตลอดด้วยดี ด้วยทิฐิ

  ย่อมได้วิมุตติแม้อันเกิดในสมัย
  เมื่อตาย -ย่อมไปทางเจริญ ไม่ไปทางเสื่อม
  ถึงความเจริญอย่างเดียวไม่ถึงความเสื่อม
 จำพวก (7)
  มักโกรธ ไม่รู้ชัด เจโต วิมุตติ ปัญญาวิมุติ
  บุคคลนั้นไม่กระทำกิจ แม้ด้วยการฟัง
  ไม่กระทำกิจ แม้ด้วยความเป็นพหูสูต
  ไม่แทงตลอดด้วยดี ด้วยทิฐิ

  ย่อมไม่ได้วิมุตติ แม้อันเกิดในสมัย
  เมื่อตาย-จะไปทางเสื่อม ไม่ไปทางเจริญ
  ถึงความเสื่อมอย่างเดียว ไม่ถึงความเจริญ
  จำพวก (8)
  เป็นผู้มักโกรธ แต่รู้ชัด เจโต-ปัญญาวิมุติ
  บุคคลนั้นกระทำกิจ แม้ด้วยการฟัง
  กระทำกิจ แม้ด้วยความเป็นพหูสูต
  แทงตลอดด้วยดี ด้วยทิฐิ
  ย่อมได้วิมุตติ แม้อันเกิดในสมัย
  เมื่อตาย -ย่อมไปทางเจริญ ไม่ไปทางเสื่อม
  ถึงความเจริญอย่างเดียว ไม่ถึงความเสื่อม
  จำพวก (9)
  ฟุ้งซ่านไม่รู้ชัด เจโต- ปัญญาวิมุติ
  บุคคลนั้นไม่กระทำกิจ แม้ด้วยการฟัง
  ไม่กระทำกิจ แม้ด้วยความเป็นพหูสูต
  ไม่แทงตลอด ด้วยดี ด้วยทิฐิ

  ย่อมไม่ได้วิมุตติ แม้อันเกิดในสมัย 
  เมื่อตาย-จะไปทางเสื่อม ไม่ไปทางเจริญ
  ถึงความเสื่อมอย่างเดียว ไม่ถึงความเจริญ

  จำพวก (10)
  ฟุ้งซ่าน รู้ชัด เจโต-ปัญญาวิมุติ
  บุคคลนั้นกระทำกิจ แม้ด้วยการฟัง
  กระทำกิจ แม้ด้วยความเป็นพหูสูต
  แทงตลอดด้วยดี ด้วยทิฐิ
  ย่อมได้วิมุติ แม้อันเกิดในสมัย
  เมื่อตาย-ย่อมไปทางเจริญ ไม่ไปทางเสื่อม
  ถึงความเจริญอย่างเดียว ไม่ถึงความเสื่อม
  ความสำคัญของ มิคสาลาสูตร
  1 ต้องรู้ชัด เจโตวิมุตติ ปัญญาวิมุติ (หลุดพ้นด้วยสมาธิ +หลุดพ้นด้วยปัญญา)
  2 กระทำกิจเนื่องด้วยการฟัง
(ฟังธรรมให้มาก)
  3 กระทำกิจเนื่องด้วยความเป็นพหูสตร
(ศึกษาให้มาก)
  4 แทงตลอดด้วยดี ด้วยทิฐิ
(มีความเห็นถูกต้อง)

   
 
พุทธวจน : อ่านคำสอนพระศาสดา อ่านแบบสบายตา โดยคัดลอกหนังสือทั้งเล่มมาจัดทำเป็นเว็บเพจ (คลิกอ่านพร้อมดาวน์โหลดไฟล์ pdf)
90 90 90 90
พุทธประวัติ ขุมทรัพย์ อริยสัจ
ภาคต้น
อริยสัจ
ภาคปลาย
ปฏิจจ ปฐมธรรม ตถาคต อนาคามี อินทรีย์
สังวร
สัตว์
สัตตานัง
ทาน
สกทาคามี
ฆราวาส
ชั้นเลิศ
มรรควิธี
ที่ง่าย
อริยวินัย เดรัจฉานวิชา กรรม สมถะ
วิปัสสนา
โสดาบัน นา
ปานสติ
จิต มโน
วิญญาณ
ก้าวย่าง
อย่างพุทธะ
ตามรอย
ธรรม
ภพ ภูมิ
พุทธวจน
สาธยาย
ธรรม
สังโยชน์