เว็บไซต์ อนาคามี เผยแพร่คำพระศาสดา เผยแพร่คำสอนตถาคต เว็บไซต์เผยแพร่พระสุตรคำสอนของพระพุทธเจ้า คลิปคำสอน คลิปสาธยายธรรม
 
ค้นหาคำที่ต้องการ          

 
  คำสอนของคนอื่นเปรียบเหมือนแสงหิงห้อย คำของตถาคตเปรียบเหมือนแสงอาทิตย์ 187  
 


คำสอนของคนอื่นเปรียบเหมือนแสงหิงห้อย
คำของตถาคตเปรียบเหมือนแสงอาทิตย์
เมื่อดวงอาทิตย์ขึ้น แสงหิ่งห้อยก็อับแสง

พอดวงอาทิตย์ขึ้น หิ่งห้อยก็อับแสง

อานนท์! ตลอดเวลาที่ตถาคตผู้เป็นอรหันต์ตรัสรู้ชอบเอง ยังไม่เกิดขึ้นในโลกอยู่เพียงใด
เหล่าปริพพาชกผู้เป็นเดียรถีย์อื่น ก็ยังเป็นที่สักการะ เคารพ นับถือ บูชา นอบน้อม
และยังมีลาภด้วยจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และคิลานเภสัช อยู่ตลอดเวลาเพียงนั้น.

อานนท์! ในกาลใด ตถาคตผู้เป็นอรหันต์ตรัสรู้ชอบเองเกิดขึ้นในโลก
เมื่อนั้นเหล่าปริพพาชกผู้เป็นเดียรถีย์อื่น ก็หมดความเป็นที่สักการะเคารพนับถือบูชานอบน้อม
และไม่มีลาภด้วยจีวรบิณฑบาต เสนาสนะ และคิลานเภสัช.

และในบัดนี้ ตถาคตเป็นที่สักการะเคารพนับถือบูชานอบน้อม
และมีลาภด้วยจีวร บิณฑบาติ เสนาสนะ คิลานเภสัช, รวมทั้งภิกษุสงฆ์ นี้ด้วย.
พระผู้มีพระภาคทรงแจ่มแจ้งในความข้อนี้ ได้ทรงอุทานคำอุทานนี้ขึ้นว่า:-

“หิ่งห้อยนั้น ย่อมส่องแสงอยู่ได้ชั่วเวลาที่ดวงอาทิตย์ยังไม่ขึ้นมา
ครั้นอาทิตย์ขึ้นมา หิ่งห้อยก็หมดแสงไม่มีสว่างอีก เดียรถีย์ทั้งหลายก็เป็นเช่นนั้น.

โอกาสอยู่ได้ชั่วเวลาที่บุคคลผู้ตรัสรู้ชอบด้วยตนเองยังไม่เกิดขึ้นในโลก.
พวกที่ได้แต่นึก ๆ เอา (คือไม่ตรัสรู้) ย่อมบริสุทธิ์ไม่ได้.
ถึงแม้สาวกของเขาก็เหมือนกัน.ผู้ที่มีความเห็นผิด จะไม่พ้นทุกข์ไปได้เลย”
.