เว็บไซต์ อนาคามี เผยแพร่คำพระศาสดา เผยแพร่คำสอนตถาคต เว็บไซต์เผยแพร่พระสุตรคำสอนของพระพุทธเจ้า คลิปคำสอน คลิปสาธยายธรรม
 
ค้นหาคำที่ต้องการ          

 
  คำสอนของคนอื่นเปรียบเหมือนแสงหิงห้อย คำของตถาคตเปรียบเหมือนแสงอาทิตย์ 187  
 

ชุด 5 เล่ม จากพระโอษฐ์

คำสอนของคนอื่น เปรียบเหมือนแสงหิงห้อย
คำของตถาคต เปรียบเหมือนแสงอาทิตย์
เมื่อดวงอาทิตย์ขึ้น แสงหิ่งห้อยก็อับแสง

พอดวงอาทิตย์ขึ้น หิ่งห้อยก็อับแสง

           อานนท์! ตลอดเวลาที่ตถาคตผู้เป็นอรหันต์ตรัสรู้ชอบเอง ยังไม่เกิดขึ้น ในโลก อยู่เพียงใดเหล่าปริพพาชกผู้เป็นเดียรถีย์อื่น ก็ยังเป็นที่สักการะ เคารพ นับถือ บูชา นอบน้อม และยังมีลาภด้วยจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และคิลานเภสัช อยู่ตลอดเวลาเพียงนั้น

           อานนท์! ในกาลใด ตถาคตผู้เป็นอรหันต์ ตรัสรู้ชอบเองเกิดขึ้นในโลก เมื่อนั้น เหล่าปริพพาชกผู้เป็นเดียรถีย์อื่น ก็หมดความเป็นที่สักการะเคารพนับถือบูชา นอบน้อม และไม่มีลาภด้วยจีวรบิณฑบาต เสนาสนะ และคิลานเภสัช.

           และในบัดนี้ ตถาคตเป็นที่สักการะเคารพนับถือบูชานอบน้อม และมีลาภด้วย จีวร บิณฑบาติ เสนาสนะ คิลานเภสัช รวมทั้งภิกษุสงฆ์ นี้ด้วย.พระผู้มีพระภาคทรง แจ่มแจ้ง ในความข้อนี้ ได้ทรงอุทานคำอุทานนี้ขึ้นว่า

           หิ่งห้อยนั้น ย่อมส่องแสงอยู่ได้ชั่วเวลาที่ดวงอาทิตย์ยังไม่ขึ้นมา ครั้น อาทิตย์ขึ้นมา หิ่งห้อยก็หมดแสงไม่มีสว่างอีก เดียรถีย์ทั้งหลายก็เป็นเช่นนั้น

โอกาสอยู่ได้ชั่วเวลาที่บุคคลผู้ตรัสรู้ชอบด้วยตนเองยังไม่เกิดขึ้นในโลก. พวกที่ได้ แต่ นึก ๆ เอา (คือไม่ตรัสรู้) ย่อมบริสุทธิ์ไม่ได้. ถึงแม้สาวกของเขาก็เหมือนกัน. ผู้ที่มีความเห็นผิด จะไม่พ้นทุกข์ไปได้เลย”.

 

 
พุทธวจน : อ่านคำสอนพระศาสดา อ่านแบบสบายตา โดยคัดลอกหนังสือทั้งเล่มมาจัดทำเป็นเว็บเพจ (คลิกอ่านพร้อมดาวน์โหลดไฟล์ pdf)
90 90 90 90
พุทธประวัติ ขุมทรัพย์ อริยสัจ
ภาคต้น
อริยสัจ
ภาคปลาย
ปฏิจจ ปฐมธรรม ตถาคต อนาคามี อินทรีย์
สังวร
สัตว์
สัตตานัง
ทาน
สกทาคามี
ฆราวาส
ชั้นเลิศ
มรรควิธี
ที่ง่าย
อริยวินัย เดรัจฉานวิชา กรรม สมถะ
วิปัสสนา
โสดาบัน นา
ปานสติ
จิต มโน
วิญญาณ
ก้าวย่าง
อย่างพุทธะ
ตามรอย
ธรรม
ภพ ภูมิ
พุทธวจน
สาธยาย
ธรรม
สังโยชน์