เว็บไซต์ อนาคามี เผยแพร่คำพระศาสดา เผยแพร่คำสอนตถาคต เว็บไซต์เผยแพร่พระสุตรคำสอนของพระพุทธเจ้า คลิปคำสอน คลิปสาธยายธรรม
 
ค้นหาคำที่ต้องการ          

 
  ทุกขสัจจ์ กับ ทุกขเวทนา (จากสาธยายธรรม พอจ.คึกฤทธิ์) 181  
 

ชุด 5 เล่ม จากพระโอษฐ์

ทุกข์ ทุกขัง ทุกขสัจจ์

ทุกข์ : อนิจจัง ทุกขขัง อนัตตา
สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์
สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นอนัตตา

ทุกขเวทนา
เวทนาใดๆ เวทนานั้น ถึงการประชุมลงในความทุกข์

เวทนามี 3
สุขเวทนา : สุขก็เดินไปสู่ความทุกข์ และเดินไปสู่ความแตกสลาย แตกดับ
ทุกขเวทนา : ก็เดินไปสู่ความทุกข์ และเดินไปสู่ความแตกสลาย แตกดับ
อทุกขมสุข : ก็เดินไปสู่ความทุกข์ และเดินไปสู่ความแตกสลาย แตกดับ
หรืออุเบกขาก็เป็นทุกข์ และเดินไปสู่ความแตกสลาย แตกดับ

ดังนั้นคำว่าทุกข์หมายถึงการแตกสลาย
ทนอยู่สภาพเดิมไม่ได้ ต้องมีการเปลี่ยนแปลง

ทุกขสัจจ์

ทุกขสัจจ์ในอริยสัจจึงกินความกว้าง
สรรพสิ่งใดๆที่เป็นรูปและนาม ที่เดินไปสู่การแตกดับ
นั่นคือกองทุกข์ทั้งหมด

พระองค์จึงบอกว่าขันธ์ 5 เป็นทุกข์
ขันธ์ทั้ง 5 รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ มีการแตกดับ
ทั้งหมดจึงเป็นทุกขสัจจ์
นี่คือทุกข์ในอริยสัจ4

คำว่าทุกข์ชึ่งมีความหมายซ้ำซ้อนหลายๆกรณี
เรื่องของทุกข์จึงมีความหมายกว้างกว่าความรู้สึกที่เป็นทุกข์

ตัวอย่าง หนังสือก็เป็นทุกข์
ขันธ์5 ก็เป็นทุกข์
อุปาทานในขันธ์5 ก็เป็นทุกข์
อุปทานขันธ์ก็เป็นทุกข์ด้วย
เพราะเข้าไปยึดในสิ่งที่เป็นทุกข์
ทุกข์เพราะการแปรปรวนของรูป

ทุกข์ในควาหมหายคือความไม่เทียง แปรปรวน เปลี่ยนรูป อนิจจง

สิ่งใดไม่เที่ยง สิ่งนั้นเป็นทุกข์

 
พุทธวจน : อ่านคำสอนพระศาสดา อ่านแบบสบายตา โดยคัดลอกหนังสือทั้งเล่มมาจัดทำเป็นเว็บเพจ (คลิกอ่านพร้อมดาวน์โหลดไฟล์ pdf)
90 90 90 90
พุทธประวัติ ขุมทรัพย์ อริยสัจ
ภาคต้น
อริยสัจ
ภาคปลาย
ปฏิจจ ปฐมธรรม ตถาคต อนาคามี อินทรีย์
สังวร
สัตว์
สัตตานัง
ทาน
สกทาคามี
ฆราวาส
ชั้นเลิศ
มรรควิธี
ที่ง่าย
อริยวินัย เดรัจฉานวิชา กรรม สมถะ
วิปัสสนา
โสดาบัน นา
ปานสติ
จิต มโน
วิญญาณ
ก้าวย่าง
อย่างพุทธะ
ตามรอย
ธรรม
ภพ ภูมิ
พุทธวจน
สาธยาย
ธรรม
สังโยชน์