เว็บไซต์ อนาคามี เผยแพร่คำพระศาสดา เผยแพร่คำสอนตถาคต เว็บไซต์เผยแพร่พระสุตรคำสอนของพระพุทธเจ้า คลิปคำสอน คลิปสาธยายธรรม
 
ค้นหาคำที่ต้องการ          

 
  ชาวอุตรกุรุ - เทวดาชั้นดาวดึงส์ -มนุษย์ชาวชมพูทวีป 127  
 

ชาวอุตรกุรุ - เทวดาชั้นดาวดึงส์ -มนุษย์ชาวชมพูทวีป


ดูกรภิกษุทั้งหลาย

มนุษย์ชาว อุตรกุรุ ประเสริฐกว่า เทวดาชั้นดาวดึงส์  และพวก มนุษย์ชาวชมพูทวีป ด้วยฐานะ ๓ ประการ ๓ ประการเป็นไฉน

ชาวอุตรกุรุ
   คือไม่มีทุกข์ ๑
   ไม่มีความหวงแหน ๑
   มีอายุแน่นอน ๑


ดูกรภิกษุทั้งหลาย มนุษย์ชาวอุตรกุรุทวีปประเสริฐกว่าพวกเทวดาชั้นดาวดึงส์ และพวกมนุษย์ชาวชมพูทวีป ด้วยฐานะ ๓ ประการนี้แล ฯ

ดูกรภิกษุทั้งหลาย เทวดาชั้นดาวดึงส์ ประเสริฐกว่า พวกมนุษย์ชาวอุตรกุรุ และ พวกมนุษย์ชาวชมพูทวีป ด้วยฐานะ ๓ ประการ ๓ ประการเป็นไฉน  คือ 

เทวดาชั้นดาวดึงส์
   อายุทิพย์ ๑
   วรรณะทิพย์ ๑
   สุขทิพย์ ๑


ดูกรภิกษุทั้งหลาย เทวดาชั้นดาวดึงส์ ประเสริฐกว่าพวกมนุษย์
ชาวอุตรกุรุทวีปและ พวกมนุษย์ชาวชมพูทวีปด้วยฐานะ ๓ ประการนี้แล ฯ

ดูกรภิกษุทั้งหลาย มนุษย์ชาวชมพูทวีป ประเสริฐกว่า พวกมนุษย์ชาวอุตรกุรุ และ เทวดาชั้นดาวดึงส์ ด้วยฐานะ ๓ ประการ ๓ ประการเป็นไฉนคือ

มนุษย์ชาวชมพูทวีป
   เป็นผู้กล้า ๑
   เป็นผู้มีสติ ๑

   เป็นผู้อยู่ประพฤติพรหมจรรย์อันเยี่ยม ๑


ดูกรภิกษุทั้งหลาย มนุษย์ชาวชมพูทวีป ประเสริฐกว่า พวกมนุษย์ชาวอุตรกุรุ และ พวกเทวดาชั้นดาวดึงส์ ด้วยฐานะ ๓ ประการนี้แล ฯ