เว็บไซต์ อนาคามี เผยแพร่คำพระศาสดา เผยแพร่คำสอนตถาคต เว็บไซต์เผยแพร่พระสุตรคำสอนของพระพุทธเจ้า คลิปคำสอน คลิปสาธยายธรรม
 
ค้นหาคำที่ต้องการ          

 
  ความแตกต่างระหว่างเทวดาและมนุษย์ 114  
 


ความแตกต่างระหว่างเทวดาและมนุษย์


1) มนุษย์ชาวอุตรกุรุทวีป

ดูกรภิกษุทั้งหลาย มนุษย์ชาวอุตรกุรุทวีป
ประเสริฐกว่าเทวดาชั้นดาวดึงส์
และพวกมนุษย์ชาวชมพูทวีป
ด้วยฐานะ ๓ ประการ ๓ ประการเป็นไฉน คือ

ไม่มีทุกข์ ๑
ไม่มีความหวงแหน ๑
มีอายุแน่นอน ๑

ดูกรภิกษุทั้งหลาย มนุษย์ชาวอุตรกุรุทวีปประเสริฐกว่า พวกเทวดาชั้นดาวดึงส์ และพวกมนุษย์ชาวชมพูทวีป ด้วยฐานะ ๓ ประการนี้แล


2) เทวดาชั้นดาวดึงส์

ดูกรภิกษุทั้งหลาย เทวดาชั้นดาวดึงส์
ประเสริฐกว่าพวกมนุษย์ชาวอุตรกุรุทวีป และ พวกมนุษย์ชาวชมพูทวีป
ด้วยฐานะ ๓ ประการ ๓ ประการเป็นไฉน คือ

อายุทิพย์ ๑
วรรณะทิพย์ ๑
สุขทิพย์ ๑

ดูกรภิกษุทั้งหลาย เทวดาชั้นดาวดึงส์ ประเสริฐกว่าพวกมนุษย์ ชาวอุตรกุรุทวีป และ พวกมนุษย์ชาวชมพูทวีปด้วยฐานะ ๓ ประการนี้แล ฯ


3) มนุษย์ชาวชมพูทวีป

ดูกรภิกษุทั้งหลาย มนุษย์ชาวชมพูทวีป
ประเสริฐกว่าพวกมนุษย์ชาวอุตรกุรุทวีป และ เทวดาชั้นดาวดึงส์
ด้วยฐานะ ๓ ประการ ๓ ประการเป็นไฉน คือ

เป็นผู้กล้า ๑

เป็นผู้มีสติ ๑
เป็นผู้อยู่ประพฤติพรหมจรรย์อันเยี่ยม ๑

ดูกรภิกษุทั้งหลาย มนุษย์ชาวชมพูทวีปประเสริฐกว่า พวกมนุษย์ชาวอุตรกุรุทวีป และพวกเทวดาชั้นดาวดึงส์ ด้วยฐานะ ๓ ประการนี้แล

 
พุทธวจน : อ่านคำสอนพระศาสดา อ่านแบบสบายตา โดยคัดลอกหนังสือทั้งเล่มมาจัดทำเป็นเว็บเพจ (คลิกอ่านพร้อมดาวน์โหลดไฟล์ pdf)
90 90 90 90
พุทธประวัติ ขุมทรัพย์ อริยสัจ
ภาคต้น
อริยสัจ
ภาคปลาย
ปฏิจจ ปฐมธรรม ตถาคต อนาคามี อินทรีย์
สังวร
สัตว์
สัตตานัง
ทาน
สกทาคามี
ฆราวาส
ชั้นเลิศ
มรรควิธี
ที่ง่าย
อริยวินัย เดรัจฉานวิชา กรรม สมถะ
วิปัสสนา
โสดาบัน นา
ปานสติ
จิต มโน
วิญญาณ
ก้าวย่าง
อย่างพุทธะ
ตามรอย
ธรรม
ภพ ภูมิ
พุทธวจน
สาธยาย
ธรรม
สังโยชน์