เว็บไซต์ อนาคามี เผยแพร่คำพระศาสดา เผยแพร่คำสอนตถาคต เว็บไซต์เผยแพร่พระสุตรคำสอนของพระพุทธเจ้า คลิปคำสอน คลิปสาธยายธรรม
 
ค้นหาคำที่ต้องการ          

 
  ความเกิดขึ้นแห่งภพใหม่ ( อารมณ์คือเชื้อแห่งการเกิด ) 109  
 
  (โดยย่อ)

บุคคลเมื่อ
  -ไม่คิดถึงสิ่งใด

  -ไม่ดำริถึงสิ่งใด
(ไตร่ตรอง)
  -ไม่มีจิตฝังลงไปในสิ่งใด

สิ่งนั้นย่อมไม่เป็น อารมณ์ เพื่อการตั้งอยู่แห่ง วิญญาณ
เมื่อ
อารมณ์ ไม่มี วิญญาณย่อมไม่มี (ไม่เกิด)
เมื่อ
วิญญาณไม่มี ภพใหม่ย่อมไม่มี (ไม่เกิด)
เมื่อ
ภพใหม่ไม่มี ชาติ ชรา มรณะ โสกะ.. ทุกขะ.. จึงดับสิ้น
(ดับลงเพราะไม่คิด ไม่ดำริ ไม่มีจิตฝังลงในสิ่งใด)
ความดับลงแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้
 


เจตนาสูตร พระไตรปิฎก ฉบับหลวง เล่มที่ ๑๖ พระสุตตันตปิฎก หน้า ๗๑


ความเกิดขึ้นแห่งภพใหม่
(อารมณ์คือเชื้อแห่งการเกิด)

(กรณี 1)
ภิกษุทั้งหลาย
!
ถ้าบุคคลย่อมคิดถึงสิ่งใดอยู่
ย่อมดำริถึงสิ่งใดอยู่ (ไตร่ตรอง)
และย่อมมีจิตฝังลงไปในสิ่งใดอยู่

สิ่งนั้นย่อมเป็นอารมณ์เพื่อการตั้งอยู่แห่งวิญญาณ
เมื่ออารมณ์มีอยู่ ความตั้งขึ้นเฉพาะแห่งวิญญาณย่อมมี
เมื่อวิญญาณนั้นตั้งขึ้นเฉพาะ เจริญงอกงามแล้ว
ความเกิดขึ้นแห่งภพใหม่ต่อไป ย่อมมี
เมื่อความเกิดขึ้นแห่งภพใหม่ต่อไป มีอยู่
ชาติ ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกขะ โทมนัส อุปายาสทั้งหลายจึงเกิดขึ้นครบถ้วน
ความเกิดขึ้นพร้อมแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้ ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้

(กรณี 2)
ภิกษุทั้งหลาย !
ถ้าบุคคลย่อม ไม่คิด ถึงสิ่งใดอยู่
ย่อม ไม่ดำริ ถึงสิ่งใดอยู่
แต่เขายังมีจิตฝังลงไปในสิ่งใดอยู่

สิ่งนั้นย่อมเป็นอารมณ์เพื่อการตั้งอยู่แห่งวิญญาณ
เมื่ออารมณ์มีอยู่ความตั้งขึ้นเฉพาะแห่งวิญญาณ ย่อมมี
เมื่อวิญญาณนั้นตั้งขึ้นเฉพาะเจริญงอกงามแล้ว
ความเกิดขึ้นแห่งภพใหม่ต่อไป ย่อมมี
เมี่อความเกิดขึ้นแห่งภพใหม่ต่อไป มีอยู่
ชาติ ชรา มรณะโสกะ ปริเทวะ ทุกขะ โทมนัส อุปายาส ทั้งหลายย่อมเกิดขึ้นครบถ้วน
ความเกิดขึ้นพร้อมแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้ ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้
(กรณี 1 และ 2 เหมือนกัน แม้จะไม่คิด ไม่ดำริ แต่มีจิตฝังลง กองทุกข์ย่อมเกิด)

(กรณี 3)
ภิกษุทั้งหลาย
!
ก็ถ้าบุคคลย่อม ไม่คิด ถึงสิ่งใดด้วย
ย่อม ไม่ดำริ ถึงสิ่งใดด้วย
และย่อม ไม่มีจิตฝังลง ไปในสิ่งใดด้วย

ในกาลใด ในกาลนั้น สิ่งนั้นย่อมไม่เป็นอารมณ์เพื่อการตั้งอยู่แห่งวิญญาณได้เลย
เมื่ออารมณ์ไม่มี ความตั้งขึ้นเฉพาะแห่งวิญญาณย่อมไม่มี
เมื่อวิญญาณนั้นไม่ตั้งขึ้นเฉพาะไม่เจริญงอกงามแล้ว
ความเกิดขึ้นแห่งภพใหม่ต่อไปย่อมไม่มี
เมื่อความเกิดขึ้นแห่งภพใหม่ต่อไป ไม่มี
ชาติ ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกขะ โทมนัส อุปายาสทั้งหลายจึงดับสิ้น
ความดับลงแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ ดังนี้ แล
(กรณี 3 เป็นการเดินมรรคที่ถูกต้อง ไม่คิด ไม่ดำริ ไม่มีจิตฝังลง กองทุกข์ยอมดับ)



 
พุทธวจน : อ่านคำสอนพระศาสดา อ่านแบบสบายตา โดยคัดลอกหนังสือทั้งเล่มมาจัดทำเป็นเว็บเพจ (คลิกอ่านพร้อมดาวน์โหลดไฟล์ pdf)
90 90 90 90
พุทธประวัติ ขุมทรัพย์ อริยสัจ
ภาคต้น
อริยสัจ
ภาคปลาย
ปฏิจจ ปฐมธรรม ตถาคต อนาคามี อินทรีย์
สังวร
สัตว์
สัตตานัง
ทาน
สกทาคามี
ฆราวาส
ชั้นเลิศ
มรรควิธี
ที่ง่าย
อริยวินัย เดรัจฉานวิชา กรรม สมถะ
วิปัสสนา
โสดาบัน นา
ปานสติ
จิต มโน
วิญญาณ
ก้าวย่าง
อย่างพุทธะ
ตามรอย
ธรรม
ภพ ภูมิ
พุทธวจน
สาธยาย
ธรรม
สังโยชน์