เว็บไซต์ อนาคามี เผยแพร่คำพระศาสดา เผยแพร่คำสอนตถาคต เว็บไซต์เผยแพร่พระสุตรคำสอนของพระพุทธเจ้า คลิปคำสอน คลิปสาธยายธรรม
 
ค้นหาคำที่ต้องการ          

 
  การตอบแทนคุณมารดาบิดาอย่างสูงสุด 107  
 


(ย่อ)

บุตรคนใด ยังบิดามารดา
1. ประคับประคองท่านทั้งสองด้วยบ่า 2 ข้าง อาบน้ำ นวดเฟ้น ตลอด 100 ปี
2. ให้ท่านทั้งสอง อุจาระ ปัสสาวะ บนบ่า ตลอด 100 ปี
3. มอบราชสมบัติอันเป็นจักรพรรดิ์ ให้เป็นใหญ่ในแผ่นดิน
4. มอบรัตนะ 7 ประการ จักรแก้ว ช้างแก้ว ม้าแก้ว มณีแก้ว นางแก้ว ขุนพลแก้ว ขุนคลังแก้ว
ก็ยังไม่ชื่อว่าได้ตอบแทนแล้วแก่มารดาบิดา เพราะท่านมีอุปการะมาก

บุตรคนใด ยังบิดามารดา
1. ให้เป็นผู้มี สัทธาสัมปทา (ศรัทธาพระพุทธเจ้า)
2. ให้เป็นผู้มี สีลสัมปทา (ถึงพร้อมด้วยศีล)
3. ให้เป็นผู้มี จาคะสัมปทา (ถึงพร้อมด้วยการให้)
4. ให้เป็นผู้มี ปัญญาสัมปทา (ถึงพร้อมด้วยปัญญา)
การกระทำอย่างนี้ ชื่อว่า ได้ตอบแทนแก่มารดาบิดาอย่างสูงสุดการตอบแทนคุณมารดาบิดาอย่างสูงสุด


ภิกษุ ท. ! เรากล่าวการกระทำตอบแทนไม่ได้ง่าย แก่ท่านทั้งสอง.
ท่านทั้งสอง คือใคร ? คือ มารดา ๑ บิดา ๑

ภิกษุ ทั้งหลาย. !
บุตรพึงประคับประคองมารดาด้วย บ่าข้างหนึ่ง พึงประคับประคองบิดาด้วยบ่าข้างหนึ่ง
เขามีอายุ มีชีวิตอยู่ตลอดร้อยปี และเขาพึงปฏิบัติท่านทั้งสองนั้น ด้วยการอบกลิ่น การนวด การให้อาบน้ำ และการดัด และท่านทั้งสองนั้น พึงถ่ายอุจจาระปัสสาวะ บนบ่าทั้งสองของเขานั่นแหละ.

ภิกษุ ท.! การกระทำอย่างนั้น ยังไม่ชื่อว่า อันบุตรทำแล้ว หรือทำตอบแทนแล้วแก่ มารดาบิดาเลย

ภิกษุ ทั้งหลาย. ! อนึ่ง บุตรพึงสถาปนามารดาบิดาในราชสมบัติ อันเป็นอิสราธิปัตย์ ในแผ่นดินใหญ่อันมีรตนะ ๗ ประการมากหลายนี้ การกระทำกิจอย่างนั้น ยังไม่ชื่อว่า อันบุตรทำแล้ว หรือทำตอบแทนแล้วแก่มารดาบิดาเลยข้อนั้นเพราะเหตุไร?เพราะ มารดา บิดามีอุปการะมาก บำรุงเลี้ยง แสดงโลกนี้แก่บุตรทั้งหลาย

ส่วนบุตรคนใด
ยังมารดาบิดาผู้ไม่มีศรัทธาให้สมาทานตั้งมั่นในสัทธาสัมปทา(ความถึงพร้อมด้วยศรัทธา)
ยังมารดาบิดาผู้ทุศีล ให้สมาทานตั้งมั่นในสีลสัมปทา (ความถึงพร้อมด้วยศีล) ยังมารดาบิดาผู้มีความตระหนี่ ให้สมาทานตั้งมั่นในจาคสัมปทา (ความถึงพร้อมด้วย การให้)
ยังมารดาบิดา ทรามปัญญาให้สมาทานตั้งมั่นในปัญญาสัมปทา(ความถึงพร้อม ด้วยปัญญา)

ภิกษุ ทั้งหลาย. ! ด้วยเหตุมีประมาณเท่านี้แล การกระทำอย่างนั้นย่อมชื่อว่า อันบุตร นั้นทำแล้ว และทำตอบแทนแล้ว แก่มารดาบิดา.