เว็บไซต์ อนาคามี เผยแพร่คำพระศาสดา เผยแพร่คำสอนตถาคต เว็บไซต์เผยแพร่พระสุตรคำสอนของพระพุทธเจ้า คลิปคำสอน คลิปสาธยายธรรม
  ประวัติบุคคล และสถานที่ ในสมัยพุทธกาล
ค้นหาคำที่ต้องการ                    

  ปาวา (พระพุทธเจ้าเคยเสด็จผ่านไปยังกุสินารา เพื่อเสด็จปรินิพพาน
           และได้แวะพักที่ป่ามะม่วงของนายจุนทะ)
216 Next


ปาวา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ปาวา (อังกฤษ: Pava) คือเมืองโบราณในสมัยพุทธกาล เคยเป็นเมืองหลวง 1 ใน 2 เมืองหลวงของเจ้ามัลลกษัตริย์ แห่งแควันมัลละ 1 ใน 16 มหาชนบท ในสมัยพุทธกาล

ปาวาตามที่ปรากฏเรื่องราว ในคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนานั้น เป็นเมืองที่พระพุทธเจ้า เคยเสด็จผ่าน เมื่อคราวเสด็จจากเมืองเวสาลีไปยังกุสินารา เพื่อเสด็จดับขันธ ปรินิพพาน โดยพระพุทธเจ้าได้แวะพัก ที่ป่ามะม่วง ของ นายจุนทะเพื่อฉลอง ศรัทธา เสวยอาหารมื้อสุดท้ายของพระองค์ ที่นายจุนทะกัมมารบุตร (นายจุนทะ บุตรของนายช่างทอง) จัดถวาย

ปัจจุบันเมืองปาวาเป็นโบราณสถาน ตั้งอยู่ 15 กิโลเมตรทางตะวันออกของกุสินารา ในรัฐอุตตรประเทศ ประเทศอินเดีย

ความสำคัญ

พระพุทธเจ้าได้เสด็จผ่านเมืองแห่งนี้เพื่อไปยังสาลวโนทยาน เมืองกุสินารา โดยได้ แวะพักที่ป่ามะม่วง ของนายจุนทะ และรับฉลองศรัทธาด้วย สุกรมัทวะ ตามรับสั่งของ พระองค์ เป็นพระกระยาหารมื้อสุดท้าย หลังจากพระองค์เสร็จ ภัตตกิจ พระองค์ได้ ประชวรลงปักขันธิกาพาธอย่างหนัก ทรงสั่งให้นายจุนทะ นำสุกรมัทวะ ไปฝังไว้ ณ บ่อน้ำ (ซึ่งบ่อนี้ยังปรากฏมาจนปัจจุบัน) หลังจากอนุโมทนา ทานแล้ว ได้เสด็จไปยัง เมืองกุสินารา โดยแวะที่กกุธารนทีระหว่างทาง

หลังพุทธปรินิพพาน เมืองปาวาได้รับส่วนแบ่ง 1 ใน 8 ส่วน แห่งพระบรมสารีริกธาตุ จากโทณพราหมณ์ด้วย โดยปรากฏสถูป บรรจุพระบรมสารีริกธาตุอยู่จนปัจจุบันนี้ (แต่พระบรมสารีริกธาตุได้ถูกพระเจ้าอโศก อัญเชิญไปประดิษฐานในที่อื่นแล้ว)

ปัจจุบันนอกจากสถูปพระบรมสารีริกธาตุแล้ว ยังมีจุนทะสถูป สถานที่เสวย พระกระยาหาร ครั้งสุดท้ายของพระพุทธองค์ด้วย โดยใกล้ ๆ กับสถูปมีบ่อน้ำโบราณ ซึ่งสันนิษฐานว่า เป็นบ่อเดียวกันกับบ่อที่ฝังพระกระยาหารมื้อสุดท้ายของพระพุทธเจ้า


จุนทะสถูป สถูปโบราณที่สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงสถานที่เสวยพระกระยาหาร
มื้อสุดท้ายของพระพุทธเจ้าพระมหาสถูปแห่งเกสเรีย มหาสถูปที่ใหญ่ที่สุดในอินเดีย


พระมหาสถูปแห่งเกสเรีย มหาสถูปที่ใหญ่ที่สุดในอินเดีย

พระมหาสถูปแห่งเกสเรีย มหาสถูปที่ใหญ่ที่สุดในอินเดีย

พระมหาสถูปแห่งเกสเรีย มหาสถูปที่ใหญ่ที่สุดในอินเดีย 

มหาสถูปแห่งเกสเรีย หรือที่ในปัจจุบันเรียกว่า เกสริยา, เกสเรีย (อังกฤษ: Kesaria, อักษรเทวนาครี: केसरिया) เป็นสถานที่ตั้งของมหาสถูป พบใหม่ที่ใหญ่ที่สุด ในประเทศอินเดีย สถานที่ประดิษฐานบาตร ของพระสัมมา สัมพุทธเจ้าที่ทรง ประทาน แก่ชาววัชชี เมื่อครั้งพุทธกาลเกสเรียอยู่ในเขตพรมแดนของ แคว้นวัชชี และมัลละ ต่อกัน (รัฐพิหารในปัจจุบัน)แต่ไม่ใช่สถานที่แสดงกาลามสูตร ดังที่เข้าใจ กัน เพราะ สถานที่แสดงกาลามสูตรนั้น อยู่ในแคว้นโกศล แต่สถูปเกสเรีย อยู่ใน แคว้นวัชชีต่อกัน กับพรมแดนแคว้น มัลละ

เดิมมหาสถูปแห่งเกสเรียไม่เป็นที่รู้จัก และไม่เป็นจุดสำหรับจาริกแสวงบุญของ ชาวพุทธ แต่หลังจาก กองโบราณ คดีอินเดียได้ขุดค้นเนินดินใหญ่ พบพระมหาสถูป โบราณ ที่มีความเส้นผ่านศูนย์กลางถึง 1,400 ฟุต สูงถึง 51 ฟุต (เดิมอาจสูงถึง 70 ฟุต) ซึ่งทำให้มหาสถูปโบราณที่ค้นพบใหม่นี้ กลายเป็นมหาสถูปที่ใหญ่ที่สุด ในอินเดีย มีลักษณะคล้ายกับเจดีย์ชเวดากองและพระมหาสถูปบุโรพุทโธ ซึ่งทำให้ มีผู้สันนิษฐานว่ามหาสถูป แห่งเกสริยานี้ เป็นต้นแบบของมหาสถูปทั้งสอง

โดยมหาสถูปแห่งเกสเรียเป็นสถูปเดียวกับที่ ปรากฏในบันทึกของ พระถังซำจั๋ง 
ที่เคยจาริกแสวงบุญ มายังสถานที่ แห่งนี้ ท่านได้กล่าวไว้ว่าสถานที่แห่งนี้ เป็นที่ตั้ง ของพระมหาสถูปที่ประดิษฐานบาตร ของพระพุทธองค์ที่ พระพุทธเจ้า ทรงประทาน แก่ชาววัชชีเมืองไวสาลี ที่ตามมาส่งเสด็จพระพุทธองค์เป็นครั้งสุดท้าย ก่อนจะเสด็จ ไปยังเมืองกุสินารา เพื่อเสด็จดับขันธปรินิพพาน

เกสริยาในปัจจุบันอยู่ห่างจากกุสินาราประมาณ 120 กิโลเมตร ในเขตรัฐพิหาร ระหว่างทางจากเมืองไวสาลีไปยัง เมืองกุสินารา

  
 
 
 
พุทธวจน : อ่านคำสอนพระศาสดาล้วนๆ แบบสบายตา โดยคัดลอกจากหนังสือทั้งเล่มมาจัดทำเป็นเว็บเพจ
พุทธประวัติ
จากพระโอษฐ์
ขุมทรัพย์
จากพระโอษฐ์
อริยสัจ
ภาคต้น-ภาคปลาย
ปฏิจจสมุปบาท
จากพระโอษฐ์
กรรม สมถะ วิปัสสนา โสดาบัน อานาปานสติ