เว็บไซต์ อนาคามี เผยแพร่คำพระศาสดา เผยแพร่คำสอนตถาคต เว็บไซต์เผยแพร่พระสุตรคำสอนของพระพุทธเจ้า คลิปคำสอน คลิปสาธยายธรรม
 
ค้นหาคำที่ต้องการ          

 
  เวลาของเทวดาแต่ละชั้นเทียบกับโลกมนุษย์ 152  
 

เวลาของเทวดาแต่ละชั้นเทียบกับโลกมนุษย์

ดูกรนางวิสาขา ๕๐ ปี ซึ่งเป็นของมนุษย์ เป็นคืนหนึ่งกับวันหนึ่งของ เทวดาชั้น จาตุมหาราชิกา โดยราตรีนั้น ๓๐ ราตรีเป็นหนึ่งเดือน โดยเดือนนั้น ๑๒ เดือนเป็นหนึ่งปี โดยปีนั้น ๕๐๐ ปีอันเป็นทิพย์ เป็นประมาณอายุของ เทวดาชั้น จาตุมหาราชิกา...

ดูกรนางวิสาขา ๑๐๐ ปี อันเป็นของมนุษย์ เป็นคืนหนึ่งกับวันหนึ่งโดยราตรีนั้น ๓๐ ราตรีเป็นหนึ่งเดือน โดยเดือนนั้น ๑๒ เดือนเป็นหนึ่งปี โดยปีนั้น พันปีอันเป็นทิพย์ เป็นประมาณอายุของเทวดาชั้นดาวดึงส์...

ดูกรนางวิสาขา ๒๐๐ ปี อันเป็นของมนุษย์ เป็นคืนหนึ่งกับวันหนึ่งของ เทวดา ชั้นยามา โดยราตรีนั้น ๓๐ ราตรีเป็นหนึ่งเดือน โดยเดือนนั้น ๑๒ เดือนเป็นหนึ่งปี โดยปีนั้น สองพันปีอันเป็นทิพย์ เป็นประมาณอายุของเทวดาชั้นมายา...

ดูกรนางวิสาขา ๔๐๐ ปี อันเป็นของมนุษย์ เป็นคืนหนึ่งกับวันหนึ่ง ของเทวดา
ชั้นดุสิต
โดยราตรีนั้น ๓๐ ราตรีเป็นหนึ่งเดือนโดยเดือนนั้น ๑๒ เดือนเป็นหนึ่งปี โดยปีนั้น ๔,๐๐๐ ปี อันเป็นทิพย์ เป็นประมาณอายุของเทวดาชั้นดุสิต...

ดูกรนางวิสาขา ๘๐๐ ปี อันเป็นของมนุษย์ เป็นวันหนึ่ง กับคืนหนึ่ง ของเทวดา ชั้นนิมมานรดี โดยราตรีนั้น๓๐ ราตรีเป็นหนึ่งเดือน โดยเดือนนั้น ๑๒ เดือนเป็น หนึ่งปี โดยปีนั้น ๘,๐๐๐ ปีอันเป็นทิพย์ เป็นประมาณของอายุ ของเทวดา ชั้นนิมมานรดี...

ดูกรนางวิสาขา ๑,๖๐๐ ปี อันเป็นของมนุษย์ เป็นคืนหนึ่งกับวันหนึ่ง ของเทวดา ชั้นปรนิมมิตวสวัสดี โดยราตรีนั้น ๓๐ ราตรีเป็นหนึ่งเดือนโดยเดือนนั้น ๑๒ เดือน เป็นหนึ่งปี โดยปีนั้น ๑๖,๐๐๐ ปีอันเป็นทิพย์ เป็นประมาณอายุของเทวดาชั้น ปรนิมมิตวสวัสดี...
...........................................................................................................

สรุปย่อจากพระสูตรนี้

50 ปีมนุษย์ คือ1 คืน เทวดาชั้นจาตุมหาราชิกา
100 ปีมนุษย์ คือ 1 วัน1คืน เทวดาชั้นดาวดึงส์
200 ปีมนุษย์ คือ 1 วัน1คืน เทวดาชั้นยามา
400 ปีมนุษย์ คือ 1 วัน1คืน เทวดาชั้นดุสิต
800 ปีมนุษย์ คือ 1 วัน1คืน เทวดาชั้นนิมมานนรดี
1600 ปีมนุษย์ คือ 1วัน1คืน ปรนิมมิตวสวัสดี


ข้อมูลจากวิกิพีเดีย

อายุขัย

อายุของเทวดามีหน่วยเป็นปีทิพย์ ปีทิพย์ในสวรรค์ชั้นต่าง ๆ ไม่เท่ากัน คัมภีร์อภิธัมมัตถสังคหะ ระบุอายุขัยของเทวดาแต่ละชั้นไว้ดังนี้ กล่าวคือ

500 ปีทิพย์ เป็นประมาณอายุของ เทวดาสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกา ประมาณ 9,000,000 ปี ด้วยการคำนวณแห่งปีมนุษย์

1,000 ปีทิพย์ เป็นประมาณอายุของ เทวสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ ประมาณ 4 เท่า จาก 9,000,000 ปี ด้วยการคำนวณแห่งปีมนุษย์ จึงเท่ากับ 36,000,000 ปี

2,000 ปีทิพย์ เป็นประมาณอายุของ เทวดาสวรรค์ชั้นยามา ประมาณ 4 เท่า จาก 36,000,000 ปี ด้วยการคำนวณแห่งปีมนุษย์ จึงเท่ากับ 144,000,000 ปี

4,000 ปีทิพย์ เป็นประมาณอายุของ เทวดาสวรรค์ชั้นดุสิต ประมาณ 4 เท่า จาก 144,000,000 ปี ด้วยการคำนวณแห่งปีมนุษย์ จึงเท่ากับ 576,000,000 ปี

8,000 ปีทิพย์ เป็นประมาณอายุของ เทวดาสวรรค์ชั้นนิมมานรดี ประมาณ 4 เท่า จาก 576,000,000 ปี ด้วยการคำนวณแห่งปีมนุษย์ จึงเท่ากับ 2,304,000,000 ปี

16,000 ปีทิพย์ เป็นประมาณอายุของ เทวดาสวรรค์ชั้นปรนิมมิตวสวัตดี ประมาณ 4 เท่า จาก 2,304,000,000 ปี ด้วยการคำนวณแห่งปีมนุษย์ จึงเท่ากับ 9,216,000,000 ปี

เทวดา ที่ยังไม่บรรลุอรหัตตผลจะเวียนว่ายตายเกิดต่อไปเช่นเดียวกับมนุษย์ เพียงแต่ อายุจะยืนกว่ามนุษย์ดังกล่าวไว้ด้านต้น เทวดามีทั้งเทวดาที่ดี และเทวดาที่ไม่ดี ในอรรถกถามงคลสูตร กล่าวว่าเทวดา จะมาโลกมนุษย์ ก็ด้วยกิจบางอย่าง เช่น กลิ่นศีลของผู้ปฏิบัติธรรม เช่น จะมาเฝ้าพระพุทธเจ้า เวลามาจะมาตอนกลางคืน และยืนเฝ้าพระพุทธเจ้า เนื่องจากเทวดาจะเหม็น กลิ่นมนุษย์ได้ไกลถึง 100 โยชน์ (ประมาณ 1,600 กิโลเมตร)ชั้นเทวดา และอายุเทวดาแต่ละชั้น (พุทธวจน)
เรียงจากชั้นสูงสุด ลงไปถึงชั้นต่ำสุด

  เทวดา  
  เทวดา อรูปพรหม (อรูปภพมี 4 ชั้น) อายุเทวดา (โดยประมาณ)
(5) สัญญาเวทยิตนิโรธ (ชั้นพิเศษ สำหรับผู้เดินมรรคของพระตถาคตเท่านั้น) ฟังคลิป
4 เนวสัญญานาสัญญายตนภูมิ (สูงสุด) อายุ 84,000 กัป (อุทกดาบส)
3 อากิญจัญญายตนภูมิ อายุ 60,000 กัป (อาฬารดาบส)
2 วิญญาณัญจายตนภูมิ อายุ 40,000 กัป
1 อากาสานัญจายตนภูมิ (เทวดาชั้นอรูป อายุ 20,000 กัป
     
  เทวดา รูปพรหม (รูปภพมี 5 ชั้น) อายุเทวดา (โดยประมาณ)
5 อกนิฏฐ-สุทธาวาส (เทวดารูปภพ ชั้นสูงสุด) อายุ 16,000 กัป
สุทัสสี-สุทธาวาส อายุ 8,000 กัป
สุทัสสา-สุทธาวาส อายุ 4,000 กัป
อตัปปา-สุทธาวาส อายุ 2,000 กัป
อวิหา-สุทธาวาส อายุ 1,000 กัป
4 เวหัปผละ อายุ 500 กัป
3 สุภกิณหะ อายุ 4 กัป
2 อาภัสระ อายุ 2 กัป
1 พรหมกายิกา (รูปภพชั้นต่ำสุด) อายุ 1 กัป
  เทวดาที่ยังนับเนื่องในหมู่ รูปภพ คือ มาร
   
  เทวดา กามภพ (6ชั้น) อายุเทวดา (โดยประมาณ)
6 ปรนิมมิตสวัตดี (เทวดากามภพ ชั้นสูงสุด) 16,000 ปีทิพย์ (9,216 ล้านปีมนุษย์)
5 นิมมานรดี 8,400 ปีทิพย์ (2,304 ล้านปีมนุษย์)
4 ดุสิต 4,000 ปีทิพย์ (576 ล้านปีมนุษย์)
3 ยามา 2,000 ปีทิพย์ (144 ล้านปีมนุษย์)
2 ดาวดึงส์ 1,000 ปีทิพย์ (36 ล้านปีมนุษย์)
1 จาตุมหาราชิกา (กามภพ ชั้นต่ำสุด) 500 ปีทิพย์ (9 ล้านปีมนุษย์)
เทวดาชั้นต่ำ: ยักษ์ คนธรรพ์ ครุฑ อสูร ,เทวดานับเนื่องในหมู่ วลาหก,เทวดาเหล่า มนาปกายิกา