เว็บไซต์ อนาคามี เผยแพร่คำพระศาสดา เผยแพร่คำสอนตถาคต เว็บไซต์เผยแพร่พระสุตรคำสอนของพระพุทธเจ้า คลิปคำสอน คลิปสาธยายธรรม
 
ค้นหาคำที่ต้องการ          

 
  ข้อแตกต่างระหว่างอรหันต์สัมมาสัมพุทธะ กับ อรหันต์ผู้ปัญญาวิมุติ 132  
 


ข้อแตกต่างระหว่างอรหันต์สัมมาสัมพุทธะ กับ
อรหันต์ผู้ปัญญาวิมุติ


ภิกษุทั้งหลาย !

ตถาคตผู้อรหันตสัมมาสัมพุทธะได้ทำมรรคที่ยังไม่เกิด ให้เกิดขึ้น
ได้ทำมรรคที่ยังไม่มีใครรู้ ให้คนรู้
ได้ทำมรรคที่ยังไม่มีใครกล่าว ให้เป็นมรรคที่กล่าวกันแล้ว

ตถาคต
เป็นมัคคัญญู
(รู้มรรค)
เป็นมัคควิทู (รู้แจ้งมรรค)
เป็นมัคคโกวิโท (ฉลาดในมรรค)

ภิกษุทั้งหลาย !

ส่วนสาวกทั้งหลายในกาลนี้
ป็นมัคคานุคา (ผู้เดินตามมรรค)เป็นผู้ตามมาในภายหลัง.

ภิกษุทั้งหลาย !
นี้แล เป็นความผิดแผกแตกต่างกัน
เป็นความมุ่งหมายที่แตกต่างกัน เป็นเครื่องกระทำให้แตกต่าง
กัน ระหว่างตถาคตผู้อรหันตสัมมาสัมพุทธะ กับ ภิกษุผู้ปัญญาวิมุตต์.