เว็บไซต์ อนาคามี เผยแพร่คำพระศาสดา เผยแพร่คำสอนตถาคต เว็บไซต์เผยแพร่พระสุตรคำสอนของพระพุทธเจ้า คลิปคำสอน คลิปสาธยายธรรม
 
ค้นหาคำที่ต้องการ          

 
  กินททสูตรที่ ๒ การให้ทานที่ประเสริฐสูงสุด 130  
 


กินททสูตรที่ ๒

เทวดาทูลถามว่า

บุคคลให้สิ่งอะไรชื่อว่าให้กำลัง ให้สิ่งอะไรชื่อว่าให้วรรณะ
ให้สิ่งอะไรชื่อว่าให้ความสุข ให้สิ่งอะไรชื่อว่าให้จักษุ
และบุคคลเช่นไรชื่อว่าให้ทุกสิ่งทุกอย่าง
ข้าพระองค์ทูลถามพระองค์ ขอพระองค์ตรัสบอกแก่ ข้าพระองค์ด้วยเถิด ฯ

พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่า

  • บุคคลให้ อาหาร ชื่อว่า ให้กำลัง
  • ให้ผ้า ชื่อว่า ให้วรรณะ
  • ให้ยานพาหนะ ชื่อว่า ให้ความสุข
  • ให้ประทีปโคมไฟ ชื่อว่า ให้จักษุ
  • และผู้ที่ให้ที่พักพาอาศัย ชื่อว่า ให้ทุกสิ่งทุกอย่าง
ส่วนผู้ที่พร่ำสอนธรรม ชื่อว่าให้ อมฤตธรรม