เว็บไซต์ อนาคามี เผยแพร่คำพระศาสดา เผยแพร่คำสอนตถาคต เว็บไซต์เผยแพร่พระสุตรคำสอนของพระพุทธเจ้า คลิปคำสอน คลิปสาธยายธรรม
 
ค้นหาคำที่ต้องการ          

 
  ผู้หลุดพ้นแล้วจากทุกข์  เป็นผู้ไม่ตามเห็น ตนมีรูป รูปมีในตน ตนมีในรูป.. เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ก็ไม่ตามเห็นเช่นกัน 125  
 

ผู้หลุดพ้นแล้วจากทุกข์

ภิกษุ ท. ! สาวกของพระอริยเจ้าผู้ได้สดับแล้ว ได้เห็นบรรดาพระอริยเจ้า
เป็นผู้ฉลาดในธรรมของพระอริยเจ้า

ได้ถูกแนะนำในธรรมของพระอริยเจ้า. ได้เห็นหมู่สัตบุรุษ เป็นผู้ฉลาดในธรรมของสัตบุรุษ ได้ถูกแนะนำในธรรมของสัตบุรุษ :

(๑)
ท่านย่อม ไม่ตามเห็นรูป โดยความเป็นตัวตน
    ทั้งไม่ตามเห็นว่า ตน มีรูปด้วย
    ไม่ตามเห็นว่า รูป มีอยู่ในตนด้วย
    ไม่ตามเห็นว่า ตน มีอยู่ในรูปด้วย

(๒)
ท่านย่อม ไม่ตามเห็นเวทนา โดยความเป็นตัวตน
      ทั้งไม่ตามเห็นว่า ตน มีเวทนาด้วย
      ไม่ตามเห็นว่า เวทนา มีอยู่ในตนด้วย
      ไม่ตามเห็นว่า ตน มีอยู่ในเวทนาด้วย

(๓)
ท่านย่อม ไม่ตามเห็นสัญญา โดยความเป็นตัวตน
      ทั้งไม่ตามเห็นว่า ตน มีสัญญาด้วย
      ไม่ตามเห็นว่า สัญญา มีอยู่ในตนด้วย
      ไม่ตามเห็นว่า ตน มีอยู่ในสัญญาด้วย

(๔)
ท่านย่อม ไม่ตามเห็นสังขาร โดยความเป็นตัวตน
      ทั้งไม่ตามเห็นว่า ตน มีสังขารด้วย
      ไม่ตามเห็นว่า สังขาร มีอยู่ในตนด้วย
      ไม่ตามเห็นว่า ตน มีอยู่ในสังขารด้วย

(๕)
ท่านย่อม ไม่ตามเห็นวิญญาณ โดยความเป็นตัวตน
      ทั้งไม่ตามเห็นว่า ตน มีวิญญาณด้วย
      ไม่ตามเห็นว่า วิญญาณ มีอยู่ในตนด้วย
      ไม่ตามเห็นว่า ตน มีอยู่ในวิญญาณด้วย

ภิกษุ ท. ! สาวกของพระอริยเจ้า ผู้ได้สดับแล้วเช่นนี้นี่แล เราตถาคตย่อมเรียกผู้นั้นว่า
      ไม่ถูกผูกพันด้วยเครื่องผูกคือ รูป
      ไม่ถูกผูกพันด้วยเครื่องผูกคือ เวทนา
      ไม่ถูกผูกพันด้วยเครื่องผูกคือ สัญญา
      ไม่ถูกผูกพันด้วยเครื่องผูกคือ สังขาร
      ไม่ถูกผูกพันด้วยเครื่องผูกคือ วิญญาณ
      ไม่ถูกผูกพันด้วยเครื่องผูกใด ๆ ทั้งภายในภายนอก,
      เป็นผู้มีปกติมองเห็นฝั่งนี้ (คือวัฏฏสงสาร)
      เป็นผู้มีปกติมองเห็นฝั่งโน้น (คือนิพพาน)

เราตถาคตจึงกล่าวว่า สาวกของพระอริยเจ้าผู้นั้น
เป็นผู้หลุดพ้นแล้วจากทุกข์ ดังนี้แล.