เว็บไซต์ อนาคามี เผยแพร่คำพระศาสดา เผยแพร่คำสอนตถาคต เว็บไซต์เผยแพร่พระสุตรคำสอนของพระพุทธเจ้า คลิปคำสอน คลิปสาธยายธรรม
       รวมคลิปแยกตามหมวดธรรม
 
 
 1 คลิปสาธยายธรรมแบบลัดสั้น  
 2 รวมคลิปการทำสมาธิ เจริญอานาปานสติ  
 3 หยุดทำเดรัจฉานวิชา เมื่อเข้าถึงพุทธวจน  
 4 รวมคลิปแยกตามหมวดธรรม  
   

4 รวมคลิปแยกตามหมวดธรรม(จากยูทูป) โดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล
 
   
1) พระสูตรง้วนดิน กำเนิดสัตว์ โลก จักรวาล 11) สัตตานัง สิ่งสิ่งหนึ่ง
2) นันทิคือความเพลิน ละนันทิคือละความเพลิน 12) อุปทาน ฉันทะ ราคะ นันทิ ตัณหา
3) วิญญาณคืออะไร 13) นิพพาน สภาวะของนิพพาน
4) การทำสมาธิ อานาปานสติ กายคตาสติ 14) ขันธ์ 5 : ขันธ์5 คืออะไร ประกอบด้วยอะไรบ้าง
5) สังโยชน์ 10 คืออะไร 15) มิจฉาทิฏฐิ ความเข้าใจผิดในพุทธศาสดา
6) ผัคคุณะสูตร ฟังธรรมก่อนตาย 16) โสดาบัน โสดาบันมีคุณสมบัติอย่างไร
7) เรื่องกรรม กรรมเก่า กรรมใหม่ ทิฏฐิเรื่องกรรม 17) กฏอิทัปปัจจยตา ปฏิจจสมุปบาท อริยสัจสี่
8) ทำความเข้าใจเรื่องวิญญาณ ที่ตั้งของวิญาณ 18) สติปัฏฐาน 4 โพชฌงค์ 7
9) ตายแล้วไปไหน ภาวะหลังความตายเป็นอย่างไร 19) จิตของอรหันต
10) ภพ ภพใหม่อันน่ากลัว ภพคืออะไร  
   
 
  1) พระสูตร ง้วนดิน กำเนิดของสัตว กำเนิดโลก กำเนิดจักรวาล

เรื่องกำเนิดโลก
พระสูตรง้วนดิน

เรื่องจักรวาล
ภพ ภูมิ อายุศาสนา

กำเนิดมนุษย์

ผู้เดินมรรคคือสิ่งๆหนึ่่ง
และสิ่งๆหนึ่ง ก็คือสัตว์ หรือสัตตานัง

สุริยะจักรวาล

พุทธวจนะ โลกอื่น
จักรวาล อิทัป ฯ
 
 
 
  2) ละนันทิ คือละความเพลิน คือละกรรม จิตหลุดพ้น

ละนันทิ
จิตหลุดพ้นด้วยดี

ละความคิด
..ละความเพลิน

ละนันทิ เครื่องมือสู่
อินทรีย์ภาวนาชั้นเลิศ

การละนันทิ
จิตหลุดพ้น
 

ความเพลิน
แดนเกิดแห่งทุกข์
 
 
 
 3) วิญญาณคืออะไร กายเรามีวิญญานครองอยู่หรือไม่ ตายแล้ววิญญาณไปไหน

พุทธวจน-วิญญาณ
คือผู้รู้แจ้งในอารมณ์
วิญญาณคือธาตุรู้
นามรูปดับ พุทธวจน
จิต มโน วิญญาณ
ที่เป็นตัวเรา

การทำงานของ
วิญญาณ กับ นามรูป


วิญญาณไม่ได้
เวียนว่ายตายเกิด

วิญญาณเร่รอน
มีจริงหรือไม่?

วิญญาณ เกิด-ดับ
การเห็น
วิญญาณเกิดดับ

 
 
 4) การทำสมาธิ อานาปานสติ กายคตาสติ เดินจงกรมเดินอย่างไร"กายคตาสติ"

เอาจิตมาตั้งที่กาย
ให้ประโยชน์มหาศาล

บริกรรม พุทโธ ไม่ใช่มรรค
วิธีของพระพุทธเจ้า

วิธีเจริญอานาปานสติ
อย่างละเอียด

ช่องว่างใน
ที่คับแคบ

อานิสงส์
อานาปานสติ

อานาปานสติ ๑
(พุทธวจน)

แค่รู้ลมหายใจ
หลุดพ้นได้อย่างไร?

วิธีเจริญสติปัฏฐาน๔ อานาปานสติ

พุทธวจน-อานาปานสติ,
ปฏิจจสมุปบาท

พระศาสดาไม่ได้บัญญัติ
คำบริกรรมใดๆ

การเดินจงกรม
แบบพระพุทธเจ้า


ลมหายใจคือ
กองกุศลที่แท้จริง

การเข้าวิมุตติ
ทำอย่างไร ?
 
 
 5)  สังโยชน์ 10 คืออะไร สังโยชน์เบื้องต่ำ สังโยชน์เบื้องสูงเป็นอย่างไร

สังโยชน์ (สัญโญชน์)
คืออะไร

ความหมาย
ของคำว่าสังโยชน์

"สังโยชน์ในภายใน -
ภายนอก"

โอรัมภาคิยสังโยชน์
สังโยชน์เบื้องต่ำ

สังโยชน์คืออะไร?
ขอคำอธิบายสังโยชน์ ๕

สังโยชน์ ๑o
พุทธวจน

อุปธิ-สังโยชน์ ๑๐

สิ้นสังโยชน์
คืออะไร?...

สิ้นสังโยชน์ ๕
แล้วไปไหน
#๒

สิ้นสังโยชน์ ๕
แล้วไปไหน? #๒

มรรควิธีละสังโยชน์
เบื้องสูง

พระสูตร
สังโยชน์ เบื้องสูง
 
 
 6) ผัคคุณะสูตร ฟังธรรมก่อนตาย ผิวพรรณผ่องใส ตอนหลับจิตไปไหน

ผัคคุณะ สูตร

อานิสงส์
ในการฟังธรรม

พระสูตรผัคคุณสูตร

สรุป-อธิบาย
ผัคคุณะสูตร

ควรใช้พระสูตรบทไหน
บอกกับคนใกล้เสียชีวิต

ธรรมะสำหรับผู้ป่วยและ
วิธีวางจิตก่อนตาย

ผู้ป่วยหนัก
ใกล้เสียชีวิต

อานิสงส์ ฟังธรรม
ก่อนตาย

ขณะที่จะตาย เราควรทำอะไร"

เจ้าสรกานิเสวยน้ำจัณฑ์
ได้เป็นโสดาบัน

ขณะที่เราหลับ
จิตจะไปตั้งอยู่ที่ไหน"

การพรากกาย
พรากจิตออก
 
 
 7) เรื่องกรรม กรรมเก่า กรรมใหม่ วิธีพ้นกรรม ความเห็นผิดเรื่องกรรม

กรรม 4 อย่าง

เราจะออกจากระบบ
ของกรรมได้อย่างไร

มิจฉาทิฐิ
เกี่ยวกับเรื่องกรรม

กรรม
ตนเองไม่ได้บันดาล

สัตว์โลก
เป็นไปตามกรรม

สัตว์โลกย่อม
เป็นไปตามกรรม"

พุทธวจน
จะสิ้นกรรมได้อย่างไร?

เข้าใจเรื่องกรรมอย่างไร
จึงจะหลุดพ้น?

ทำไมแม้แต่สาวกที่บรรลุ
อรหันต์ยังต้องรับกรรม
     
 
 
  8) ทำความเข้าใจเรื่องวิญญาณ วิญาณฐิติ ที่ตั้งของวิญาณ จิต-มโน-วิญญาณ

ความหมายของ
จิต มโน วิญญาณ

วิญญาณเร่รอน ผีเร่รอนเป็นอย่างไร

"เห็นจิตในจิต"
เห็นอย่างไร


วิญญาณคือ
ผู้รู้แจ้งในอารมณ์

จิตมีการเกิด-ดับ
อยู่ตลอด

ทำไมจิตจึงจดจำ
ขันธ์ทั้ง ๔ ได้

กระบวนการ
ทำงานของจิต,

การเกิดดับของจิต...
เกี่ยวข้องกับกรรมอย่างไร

การดูวิญญานดูอย่างไร


วิญญาณฐิติ ๔ อย่าง"


วิญญาณกับความคิด

ถ้าไม่มีวิญญาณฐิติ
ก็ไม่สามารถมีอยู่ได้
 
 
  9) ตายแล้วไปไหน ภาวะหลังความตายเป็นอย่างไร กายแตกทำลาย แต่จิตยังไม่ตาย

ตายไปแล้ว
บุญและบาปเก็บไว้ที่ไหน"

ขณะที่เราหลับ
จิตจะไปตั้งอยู่ที่ไหน

ตายแล้วไปไหน

ภาวะหลังความตาย


ฟังคำตถาคตในเวลา
ใกล้ตาย ละสังโยชน์ ๕ได้

ตายแล้วไปไหน?
สัมภเวสีคืออะไร
   
 
 
  10) ภพ ภพใหม่อันน่ากลัว ภพคืออะไร สร้างภพใหม่ สร้างชาติใหม่เป็นอย่างไร
 
ภพชาติกับความเป็นเรา

ภพ,ชาติ คืออะไร
สร้างภพสร้างชาติคืออะไร

อะไรคือภพ
ภพเป็นอย่างไร
 
 
 11) สัตตานัง สิ่งสิ่งหนึ่ง ความลับที่พึ่งมีการเผิดเผยเป็นครั้งแรก โดยพระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล

ตัวตนแท้จริง
ของเราคือใคร?

พุทธวจน-สัตตานัง
คืออะไร?

สัตตานังจะหลุดพ้น
ได้อย่างไร

ทำความเข้าใจเรื่อง
สิ่งสิ่งหนึ่ง

ที่กล่าวว่าวิญญาณ
กลับมาหาญาติ

พุทธวจน
สัตตานัง คืออะไร?

สิ่งสิ่งหนึ่ง จิต, มโน,
วิญญาณ (ธาตุรู้) ขันธ์ 5

สัตตานังคืออะไร
กรรม ๔ แบบ
 
 
 12) อุปทาน : ฉันทะ ราคะ นันทิ ตัณหา มีความหมายอย่างไรบ้าง

เรื่องอัตตวาทุปาทาน
มีในศาสนาพุทธเท่านั้น

อัตตวาทุปาทาน
ในลักษณะแห่งปฏิจจ

อุปาทานขันธ์ ๕ มีอะไรเป็นรากเหง้า

การถอนอุปทาน
ความยึดมั่น

ดับที่อุปาทาน
หลุดพ้นได้หรือไม่?

เรื่องของตัณหา(ความอยาก),
เหตุเกิด ,ความดับ,

ละนันทิ เครื่องมือสู่ อินทรีย์ภาวนาชั้นเลิศ

การละนันทิทำให้หลุดพ้น
ได้เร็วทำอย่างไร?

อุปาทานขันธ์ ๕ คือทุกข์

ราคะ คืออะไร
 
อุปาทาน ปัญจุปาทานขันธ
 
 
 13) นิพพาน สภาวะของนิพพาน นิพพานมีชื่อเรียกกี่ชื่อ เข้านิพพานทำอย่างไร

นิพพาน
แล้วไปไหน

เข้าถึงนิพพานแล้ว
จิตไปที่ไหน?


ุนิพพานแล้ว จะกลับมา
ยึดขันธ์๕ ได้หรือไม่ ?

ปฏิบัติธรรมขนาดไหน
ถึงจะหลุดพ้นในชาตินี้

ทำสมาธิอย่างไร
จึงจะหลุดพ้น

ทำไมจะต้องแสวงหา
นิพพาน

ลักษณะแห่ง
นิพพาน

นิพพาน, วิมุตติ
(วิมุตติญาณทัสสนะ)
 
 
 14) ขันธ์ 5 คืออะไร ประกอบด้วยอะไรบ้าง ขันธ์ 5 ทำงานกันอย่างไร

อธิบายเรื่องขันธ์5

ขอคำอธิบายเกี่ยวกับขันธ์ ๕

ถาม-ตอบเรื่องขันธ์ห้า

รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ

ขันธ์๕ไม่ใช่สัตว์ สัตว์ไม่ใช่ขันธ์๕

วิธีฝึกให้รู้ว่า...
ขันธ์ ๕ ไม่ใช่เรา

การเห็นโทษ
ของขันธ์ห้า

การทำสมาธิ
เพื่อเข้าไปเป็นผู้สังเกตุ
 
 
 15) มิจฉาทิฏฐิ ความเข้าใจผิดในคำสอนพระศาสดา และวิธีประพฤติปฏิบัติ ที่เชื่อตามๆกันมา

แชร์ประสบการณ์
ทิ้งมิจฉาทิฏฐิ

ความเข้าใจผิด
ของชาวพุทธ

ถ้าคิดว่าเป็นชาวพุทธ
ลองตอบคำถามพื้นๆ เหล่านี้ดู

เรื่องความเข้าใจผิด
ของชาวพุทธ

ความเข้าใจผิด
การปฏิบัติและการบอกสอน

ความเข้าใจผิด
เรื่องพิธีกรรม

ความเข้าใจผิด
เรื่องพระพุทธเจ้าน้อย

ความเข้าใจ การสวดมนต์
การกรวดน้ำ
 
 
 16) โสดาบัน : เป็นได้อย่างไร โสดาบันมีคุณสมบัติอย่างไร่ ฆราวาสเป็นโสดาบันได้หรือไม่

คุณสมบัติโสดาบัน
และเหตุปัจจัย

หนทางเข้าถึง
ความเป็นโสดาบัน

แง่มุมต่างๆเพื่อความ
เป็นโสดาบัน

คุณธรรมโสดาบัน

โสดาบัน สกทาคามี
อนาคามี"

การบรรลุโสดาบัน
คนธรรมดาเป็นได้ไหม

ทำไมต้องเป็น
โสดาบัน

ทำไมต้อง
บรรลุโสดาบัน?
 
 
17) กฏอิทัปปัจจยตา ปฏิจจสมุปบาท อริยสัจสี่ ปฏิจจสมุปปันนธรรม

กฏอิทัปปัจจยตา
หัวใจปฏิจจสมุปบาท

อิทัปปัจยตา
ธรรมอันเป็นเหตุ

เชื่อมโยงกฏอิทัปปัจจยตา
ปฏิจจสมุปบาท- อริยสัจสี่

ปฏิจจสมุปบาท
กรรม ภพชาติ วิญญานฐิติ

เรื่องเร่งด่วนคือ
อริยสัจ 4

ลำดับแห่งอริยสัจ (1)

ลำดับแห่งอริยสัจ (2)

ลำดับแห่งอริยสัจ (3)

เพราะไม่รู้อริยสัจส
ี่

พุทธวจน อริยสัจส
ี่

ปฏิจจสมุปปันนธรรม

การเข้าถึง อมตะ
ความไม่่่ตายคืออย่างไร

ปฏิจจสมุปบาท
อริยสัจ๔
   

 

 
 
 18) สติปัฏฐาน 4 โพชฌงค์ 7 วิชาวิมุตติ ฌาณ1 - 4

ข้อควรระวังในการ
เจริญสติปัฏฐาน๔

การเจริญสติปัฏฐาน ๔
ที่ถูกต้อง

รู้ลมหายใจแล้ว โพชฌงค์ 7 จะเกิดขึ้นอย่างไร

ทำไมสวดโพชฌงค์ หายจากโรค

การเจริญสติปัฏฐาน ๔
ควรเริ่มฐานใดก่อน

สติปัฏฐาน ๔
(รู้ลม รู้อย่างไร)

อานาปานสติ
สติปัฏฐาน๔ - โพชฌงค์ ๗

ลมหายใจอย่างเดียว
สามารถหลุดพ้นได้อย่างไร

โพชฌงค์7

เจริญภาวนา เจริญโพชฌงค์

ละอุเบกขาได้แล้ว
ทำไมยังเข้าวิมุติไม่ได้

ปัญญาวิมุติ เจโตวิมุติ
สัทธาวิมุติ

วิชาวิมุตติ
เกิดขึ้นอย่างไร ?

รู้ชัดเจโตวิมุตติ
ปัญญาวิมุตติ

ในฌานจะทำ
วิปัสสนาได้อย่างไร

การเข้าฌาน ๑ - ๔
คืออย่างไร?
 
 
 19) จิตของอรหันต์ การหลุดพ้น

จิตของอรหันต์ใน
ขณะมีชีวิตเป็นอย่างไร

พระอรหันต์รู้ทุกเรื่อง
กับตัวเองทุกขณะจิต

พระอรหันต์ เมื่อจบกิจแล้ว
ต้องเจริญมรรค ๘ หรือไม่

พระองค์ไหน
เป็นพระอรหันต์?

องคุลีมาลฆ่าคนแล้ว
ทำไมบรรลุอรหันต์ได้?

เมื่อปฏิบัติจนบรรลุอรหันต์
แล้วจะใช้ชีวิตอยู่อย่างไร?

ธรรมเครื่องชำแรกกิเลส
(นิพเพธิกสูตร)

มีธรรมะง่ายๆ สักบทใหม
ที่รู้แล้วเป็นอรหันต์เลย