เว็บไซต์ อนาคามี เผยแพร่คำพระศาสดา เผยแพร่คำสอนตถาคต เว็บไซต์เผยแพร่พระสุตรคำสอนของพระพุทธเจ้า คลิปคำสอน คลิปสาธยายธรรม
       คลิปการทำสมาธิ เจริญอานาปานสติ
 
 
 1 คลิปสาธยายธรรมแบบลัดสั้น  
 2 รวมคลิปการทำสมาธิ เจริญอานาปานสติ  
 3 หยุดทำเดรัจฉานวิชา เมื่อเข้าถึงพุทธวจน  
 4 รวมคลิปแยกตามหมวดธรรม  
   
2 เจริญอานาปานสติ สติปัฏฐาน ๔ โพชฌงค์ ๗(จากยูทูป) โดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล
   


"กายคตาสติ" พุทธวจน


กายคตาสติ

กายคตาสติ" คือ ที่หลบภัยจากมาร

ตั้งจิตใน "กายคตาสติ"
เปรียบเสมือนบุรุษถือหม้อน้ำมัน

"มาร" ความหมายของ "มาร" พุทธวจน

มารคืออะไร? วิธีหลบภัยจากมาร

กายคตาสติสูตร (พระสูตรเต็ม)

เมื่อเจริญอานาปานสติ
ก็ชื่อว่าเจริญกายคตาสติ

ทำอานาปานสติอย่างไรเป็นกายคตาสติ

ที่ๆ ควรเที่ยวของจิต

ทำสมาธิ-อานาปานสติ คือกายคตาสติ

กายคตาสติ เอาจิตมาตั้งที่กายการภาวนา
มิใช่เรื่องยาก ให้ประโยชน์มหาศาล

กายคตาสติ" แค่เอาจิตอยู่ที่กาย...ถึงนิพพานในปัจจุบัน
(กายคตาสติ คือ อานาปานสติ)

วิธีดูจิต, อบรมจิต, รักษาจิต (กายคตาสติ)

ทำสมาธิเจริญกายคตาสติ ๐๕

พุทธวจน-สติปัฏฐาน๔
อธิบายด้วยอานาปานสติ #๑


การเจริญสติปัฏฐาน ๔ ที่ถูกต้อง


การเจริญสติปัฏฐาน ๔ ควรเริ่มฐานใดก่อน

สติปัฏฐาน ๔ [รู้ลม รู้อย่างไร]

สติปัฏฐาน ๔

การเจริญอานาปานสติ แล้วจิตไปอยู่กับผู้รู้
ลมหายใจ มีคำอธิบายอย่างไร

การเอาจิตอยู่กับลมหายใจ กับการเอาจิตอยู่กับ
อุเบกขา แตกต่างกันอย่างไร

การเจริญอานาปานสติทำอย่างไรจึงจะถูกต้อง?

รู้ลมหายใจ เท่ากับบริโภค อมตะ

พุทธวจน อานาปานสติสำหรับผู้ใหม่

อนุสาสนีปาฏิหาริย์และอานิสงส์
ของอานาปานสติ

เทคนิคของพระพุทธเจ้ารู้ลมหายใจ
หลุดพ้นได้อย่างไร?
การนั่งสมาธิตามแบบพระพุทธเจ้า
โดยไม่ต้องมีคำบริกรรม

พระอาจารย์คึกฤทธิ์-โพชฌงค์7

เจริญภาวนา เจริญโพชฌงค์

พระศาสดาไม่ได้บัญญัติ
คำบริกรรมใดๆ

ลมหายใจคือกองกุศลที่แท้จริง
วิธีฝึกสมาธิตามแบบพระพุทธเจ้า

คำบริกรรม พุทโธ ไม่ใช่มรรค
วิธีของพระพุทธเจ้า

รู้ลมหายใจแล้ว โพชฌงค์ 7
จะเกิดขึ้นอย่างไร


อานาปานสติแก้ได้ทุกโรค
อานาปานสติมีปาฏิหาริย์จริงๆ


ยืนยันอนุสาสนีปาฏิหาริย์
[อ่านอานาปานสติให้แม่สามีฟัง]

การเดินจงกรม การนั่ง การนอน
ตามคำสอนพระศาสดา

อานาปานสติมีปาฏิหาริย์อย่างไร
(อานาปานสติคืออนุสาสนีปาฏิหาริย์)